Logga in

Ny ventilationsteknik prövas i miljonprogrammet

Publicerad
8 nov 2017, 14:37

Nya tilluftsdon med ljuddämpning och möjlighet till alternativ utelufttemperatur. Det är två innovationer som prövas i några flerbostadshus i södra Linköping.

Testen av innovationerna ingår i ett projekt som utvärderar nyttan av och möjligheterna att införa FTX (fläktstyrt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning) vid renovering av miljonprogramshus.

Flexibel ventilation i ny galleria

Ventilationen i två hyreshus i Kvinneby i Linköping, byggda i slutet av 1960-talet, har uppgraderats från enbart frånluftsystem respektive FT-system.

Mätningarna av energianvändning, fukt, temperatur och koldioxidhalt har sedan jämförts med mätningar från liknande hus utan FTX i området.

Jan Kristoffersson, Sustainable Innovation

– Projektet ger erfarenheter av att installera FTX i låga hus med få lägenheter, där det i dag ofta är på gränsen till olönsamt, säger Jan Kristoffersson, projektchef hos Sustainable Innovation som koordinerat arbetet.

I samband med renoveringen har lägenheterna i det ena huset försetts med nyutvecklade tilluftdon med ljuddämpning.

Anledningen är att boende tidigare klagat på störande ljud från ventilationen. Utvärderingen visar att ljudnivån sänkts efter åtgärderna, vilket uppskattas av hyresgästerna.

Så halverades partikelhalten på Hornsgatan

Under en informationsträff med de boende väcktes idén om att förbättra inomhusklimatet sommartid med en ny lösning.

Numera kan därför ventilationssystemet automatiskt välja var uteluften tas in – antingen i skuggan vid takfoten eller i solen vid fläktrummet på taket. 

– Om utomhustemperaturen är över en viss nivå styrs ett spjäll i fläktrummet om så att luften tas in i skuggan vid takfoten, säger Jan Kristoffersson.

Just denna lösning har inte gått att utvärdera klart ännu, på grund av att den senaste sommaren var så sval.

I huset där det från början var enbart frånluft minskade energianvändningen för uppvärmning med 24 procent. I huset som tidigare hade FT-ventilation minskade behovet av uppvärmningsenergi med 22 procent.

Slutrapporten om projektet, som nyligen lämnats in till Energimyndighetens forskningsprogram E2B2, ger däremot besked om hur installationen av FTX påverkat byggnadernas energianvändning.

Här är kraven höga på hållbarhet

I huset där det från början var enbart frånluft minskade energianvändningen för uppvärmning med 24 procent. I huset som tidigare hade FT-ventilation minskade behovet av uppvärmningsenergi med 22 procent.

Det modernare ventilationssystemet uppskattas, enligt rapporten, också av driftpersonalen.

Det är inte lika tydligt att åtgärderna blir lönsamma. Återbetalningstiden hamnar mellan 40 och 50 år, räknat enbart utifrån energibesparingen. Om det finns möjlighet att höja hyran, med motiveringen standardhöjning, halveras återbetalningstiden.

Fler lägenheter per FTX-aggregat ger också ökad lönsamhet. I Kvinneby försörjer ett aggregat 16 lägenheter (800 m2) i det ena huset, och i det andra huset är det åtta lägenheter (920 m2) på ett aggregat.

För att få lönsamhet enbart genom energibesparing hade ytan behövt vara den dubbla per aggregat.

– Men det är också viktigt att komma ihåg vad alternativen är i verkligheten. Om livslängden på befintlig teknik är slut, måste ett byte ändå göras. Att då enbart se till återbetalningstiden är inte hållbart. Byggnadskonstruktion och de tekniska förutsättningarna spelar också in, säger Roland Thérus, drift- och förvaltningsansvarig hos Riksbyggen, som äger husen.

Andra erfarenheter från projektet är att det är viktigt med noggranna förstudier av lägenheterna.

Det kan minska entreprenadkostnaderna och ge samordningsfördelar om ytterligare åtgärdsbehov upptäcks.

Informationen till de boende måste också vara tydlig. I huset som tidigare haft enbart frånluft reagerade hyresgästerna på den nya kanaldragningen i hallen.

– Det blev många frågor som hade gått att klara av tidigare. En lärdom är att information till de boende är mycket viktig, säger Jan Kristoffersson.

FAKTA/FTX i miljonprogram

  • Projektet har utvärderat hur FTX-system kan bli mer attraktiva för befintliga flerbostadshus med 2–4 våningsplan.
  • Omfattande mätningar av energianvändning, fukt, temperatur och koldioxidhalt har gjorts i fyra hus i Kvinneby i södra Linköping.
  • Deltagare är Riksbyggen, Sustainable Innovation och Lunds tekniska högskola. De nya tilluftdonen är utvecklade av företaget Klimatbyrån.
  • Energimyndigheten har delfinansierat projektet genom forskningsprogrammet E2B2.