Logga in

Därför är utsläppen från naturhus så låga

Publicerad
21 sep 2017, 15:07

Naturhus, med eget kretslopp för avloppsvatten, renar vattnet lika bra eller bättre än vanliga reningsverk. Det visar en ny forskarrapport.

Provtagningen utfördes veckovis under ett år i naturhuset i Sikhall, utanför Vänersborg. Resultaten visar att reduktionen av fosfor och kväve är större i naturhuset än i de två lokala reningsverken.

Startskott för energismarta studenthus

Reduktionen av biologiskt nedbrytbara substanser (BOD) är ungefär lika hög som i Brålanda reningsverk och högre än i Holmängens reningsverk.

Hamse Kjerstadius, Lunds universitet

– Det här är ett mycket bra enskilt avlopp. Problemet i Sverige i dag är att det inte görs några regelbundna kontroller av hur avloppen fungerar. Ansvaret ligger helt på de enskilda fastighetsägarna, säger Hamse Kjerstadius, teknologie doktor från Lunds universitet, som analyserat naturhuset.

 

I stora drag är ett naturhus en villa i ett växthus, där näringsämnen från avloppsvattnet tas tillvara i egna odlingar.

Naturhuset i Sikhall är ett av de första som byggdes i Sverige, i början av 2000-talet, och har ett avloppssystem som utvecklats av ägaren Anders Solvarm.

Liknande avloppssystem finns numera installerade i flera andra naturhus, bland annat det i Vallentuna (se VVS Forum nr 5/2017).

Här är kraven höga på hållbarhet

Principen för avloppssystemet är att husets grå- och svartvatten förs med självfall till en trekammarbrunn där slammet avskiljs. Därefter pumpas det näringsrika vattnet tillbaka till växthusets odlingsbäddar.

Odlingsytan i naturhuset, där det bor fem personer, är cirka 40 kvadratmeter. Förutom att växterna tar upp näring suger de även upp stora mängder vatten.

Slamavskiljt vatten pumpas tillbaka till växtbäddarna.

Renat avloppsvatten lämnar huset under högst fem månader per år (november till mars). Beräknat flöde per person och dag är då också mindre än en femtedel av motsvarande utflöde från Holmängens reningsverk.

Det gör att mätningarna i naturhuset visar jämförelsevis höga koncentrationer av framförallt BOD vid utflödet.

– Till alla reningsverk kommer det in stora mängder dagvatten som spär ut avloppsvattnet. På så vis får verken gratishjälp att hålla nere sina koncentrationer. Den riktiga reduktionen i naturhuset är således större än den vi mätt hittills, säger Hamse Kjerstadius.

För att få reda på mer exakt hur bra reningen är i naturhuset behövs fler flödesmätningar och analyser av massbalanser.

Om två år kan vi få veta mer. Hamse Kjerstadius har nyligen fått medel till fortsatta mätningar i naturhuset.

Gamla avlopp bakom algblomning

Att få mer kunskap om hur bra reningen är från avlopp i naturhus är viktigt, inte minst för de kommunala beslutsfattarna.

Anders Solvarm driver en juridisk process för att få reda på om den här typen av hus kan bli undantagna från anslutning till kommunalt VA.

– Det handlar om ett unikt system i ett växthus som är tydligt bra, och det finns paragrafer i lagen om allmänna vattentjänster som öppnar för undantag. Men alla som har överklagat anslutning till kommunalt VA har hittills förlorat. Om det inte går att göra undantag här så är det nog ingen idé att pröva några andra fall av enskilda avlopp heller, menar Hamse Kjerstadius.