Logga in

Så slipper du dyra missar

Publicerad
4 okt 2018, 11:05

Att rätta till fel kan bli en dyr historia. Juristen tipsar om hur fällorna kan undvikas.

Beställaren fick bila upp och återställa golven för att åtgärda avloppen. VVS-Forum har tidigare skrivit att Högsta domstolen (HD) slagit fast att VVS-installatören ska stå för alla kostnader för rätta till felen när entreprenaden gått snett.

En del som inte regleras i standardavtalen AB och ABT.

– Det kan slå ganska hårt, speciellt mot företag som gör arbeten som ofta byggs in, säger Hanna Schöld, entreprenadjurist hos Installatörsföretagen.

– Jag tror att många är förvånade eftersom det har funnits så många olika tolkningar och det har gått att argumentera ganska väl. Det har varit oklart länge kring omfattningen av avhjälpandeskyldigheten och om även åtkomst eller återställande arbeten ingår. Men det är svårt att argumentera emot HD:s beslut, säger Hanna Schöld.

Hon menar att HD:s dom är en pedagogisk genomgång av rättsläget. Domstolen konstaterar att varken ordalydelsen eller systematiken i standardavtalen besvarar frågan om återställande och åtkomst.

Läs mer: VVS-installatören får betala allt

HD tittar också på så kallad dispositiv rätt: Vad hade gällt om de inte hade standardavtalen? Domstolen säger också att ansvaret för åtkomst- och återställandearbeten endast omfattar sådana åtgärder som entreprenören typiskt sett har haft anledning att räkna med och kunnat uppskatta risken för.

Rättsfallet gäller ABT 94 men motsvarande reglering finns numera i 17 paragrafen, femte kapitlet i AB 04 och ABT 06.

– Att nu åtkomst och återställande omfattas av avhjälpandeskyldigheten grundar sig på att om det är ett fel ska beställaren hamna i samma situation som om felet aldrig funnits. Beställaren ska inte behöva stå för ytterligare kostnader på grund av att det funnits ett fel, säger Hanna Schöld, och poängterar att grundtanken – om det har blivit fel ska inte köparen drabbas av det – är ganska väl förankrad i svensk rätt.

Vad ska installationsföretag tänka på?

– Eftersom de ofta har installationer som byggs in och blir svåra att komma åt och fixa till senare utan ingrepp i något annat så är det extra viktigt att ha löpande dokumentation och kontroll på att det är utfört korrekt och avtalsenligt. Och gör gärna förbesiktning innan det byggs in. Dels för att det går att upptäcka eventuella fel redan innan, och dels för att bevisläget blir bättre. Om det finns dokumentation på att allt var korrekt utfört och om det senare under garanti- eller ansvarstid uppkommer diskussion om felansvar så är bevisläget i alla fall bättre. Dokumentationen ska också sparas under den tioåriga ansvarstiden.

Läs mer: Vem betalar när VVS-installatören gjort fel?

Det är också bra att ha koll på företagets försäkringar, menar Hanna Schöld.

– Vissa försäkringar omfattar åtkomst och återställande. Andra gör det inte och då finns det ofta som tilläggsförsäkring. Vill man vara säker på vilket skydd företaget har så får man kontrollera med försäkringsbolaget för att vara säker.

Det är också bra om att kolla om försäkringen enbart täcker kostnader för åtkomst och återställande i samband med skada eller om den även om det finns fel i entreprenaden men som inte har gett upphov till någon skada.

Installatörsföretagens råd efter HD-domen:

  • Beakta risken för felavhjälpanden i riskvärderingen av projektet i anbudsskedet.
  • Dokumentera att entreprenaden är korrekt och avtalsenligt utförd när den överlämnas till beställaren. Dokumentationen kan exempelvis genom noggranna egenkontroller och att löpande dokumentera med bilder, filmer eller liknande. Installation bör förbesiktas innan den byggs in.
  • Dokumentationen ska sparas om en diskussion om felansvar dyker upp. Ansvarstiden enligt AB 04 och ABT 06 är tio år från godkänd slutbesiktning.
  • Kolla upp och eventuellt komplettera försäkringen.

Fallet i HD gäller kostnader på 13,7 miljoner kronor som HSB Malmö hade för att åtgärda bakfall och avrinningsproblem i ett spillvattensystem. Spillvatteninstallationen utfördes av Ivab på totalentreprenad enligt ABT 94 till priset 8,2 miljoner kronor.

Fallet pågår fortfarande i Malmö tingsrätt eftersom Ivab bestrider att det var fel i entreprenaden.