Logga in

Med matavfall i tanken

Publicerad
27 jun 2017, 14:05

Systemet gör det möjligt att hämta avfallet en gång i månaden med samma bil som tömmer fett­avskiljaren.

På Södersjukhuset i Stockholm installeras matavfallssystemet Lipidus från Rensa Entreprenad som är ett system med kombitank, alltså en sammanbyggd matavfallstank och fettavskiljare.

Det patentsökta systemet kan rena spillvatten med stora mängder slam och fett från storkök och diskrum. Överskottsvattnet rinner vidare till avloppsnätet och tankens fack töms med slamsug.

Det kräver dock att köken har matavfallskvarnar, men de förbättrar i sin tur arbetsmiljön för kökspersonalen som slipper sortera matavfall i kärl eller tunga säckar som ska förvaras i kylda rum.

Var femte svensk besväras av inomhusmiljön.

Lipidus har utvecklats med förvaltningen i Stockholm kommuns goda minne – en kommun där innerstaden har extremt små ytor för avfallshantering.

– Då Stockholm Vatten började tillåta hushållskvarnar ville vi prova att kombinera ett system som samlar in matavfall tillsammans med fettavskiljare på ett enkelt sätt. Vi tänkte att det går att slå ihop tömningen av pumpbart matavfall med tömningen av fettslam, också det pumpbara, säger Mikael Jansson, produktionschef på Rensa Entreprenad.

Efter kontakter med kommunala förvaltningen byggde de upp en testanläggning i kommunens personal­matsal.

– Vi satte in en storkökskvarn i deras diskrum och använde befintlig spillvattenledning för matavfallet. Deras fettavskiljare togs bort och vi installerade vårt tanksystem i källaren. Stockholm Vatten testade och analyserade sedan själva installationen.

Testerna visade att vattnet från tanken ligger under gränsvärdena för kväve, fosfor och BOD. Även utsläppsnivåerna av fett och slam till ledningsnätet var låga. Detta har senare bekräftats med P-märkning.

Systemet är nu accepterat i Stockholms stad, men i andra kommuner kan det vara så att matavfall och fettslam inte får, eller kan, hämtas med samma fordon.

– Därför vidareutvecklade vi tanken: vi byggde isär kamrarna och byggde in dem i samma konstruktion. Det är lättare att montera en enhet än två, resonerar Mikael Jansson.

Nu levereras tankarna alltid med dubbla inlopp, ett för matavfall och ett för diskvatten. Det är också möjligt att göra tanken för matavfall helt sluten.

Det system som nu installeras på Söder­sjukhuset i Stockholm ska betjäna storköket och ett separat rum med matavfallskvarn för hantering av matavfall från avdelningarna. Den elva meter långa tanken rymmer cirka 9,5 kubikmeter i matavfallsdelen och cirka åtta kubikmeter i fettavskiljaren.

Byggde in värmepump i diskmaskin.

En annan installation är gjord i hotellet Haymarket som finns i det före detta PUB-huset vid Hötorget i Stockholm.

”Det är unikt. I en innerstadsmiljö där det inte går att få ned en hel stor tank har vi matavfallet för sig och fettavskiljaren för sig. Dessutom är varje sektion delad i mindre delar som svetsats ihop på plats”, förklarar Mikael Jansson.

Hela systemet ligger tre våningar under mark och höjdskillnaden gör att det krävs en tömningsmodul med excenterskruvpump som trycker upp avfallet. Flödet är högt och enligt Mikael Jansson är tömningstiden 20 minuter för den tio kubikmeter stora anläggningen. Modulen gör att slambilen inte behöver vara igång och sprida avgaser och buller, men det blir också möjligt att placera tömningskopplingen friare, till exempel för att inte sprida lukt på olämpliga ställen.

Tankarna dimensioneras efter hur mycket matavfall köken producerar under en månad för att tömning av matavfallet ska kunna göras med samma intervall som för fettavskiljaren. Nivåerna i tankarna övervakas och det ges larm om något inte fungerar, exempelvis vid stopp. Ytterligare larmfunktion utvecklas just så att användaren ska få signal när tanken är tömd. Det ska kunna kopplas till överordnat system för bättre kontroll.

Lipidus finns för markförläggning i sex standardstorlekar från dimensionerande flöde för fettavskiljningen 4 l/s och 400 portioner per dag upp till 25 l/s och 2 500 portioner. Det är också möjligt att göra skräddarsydda lösningar, exempelvis har tanken på Södersjukhuset en extra stor del för matavfall eftersom sjukhus har mer avfall per portion.

Enligt Rensa Entreprenad ska Lipidus också passa bra för flerbostadshus. Där dras antingen spillvattenledning från kökens matavfallskvarn tillsammans med diskvattnet, alternativt dras separata ledningar.

Alla vinkelslipar har brister.

Nästa steg i utvecklingen är att återvinna värme i avloppet. Med vatten från grytor och diskmaskiner är temperaturen hög på avloppsvatten från storkök. Tanken är en dubbelmantlad spiral av sammansvetsade PE-kanaler och i dessa kan vätska cirkulera. Flödet kan ledas till en värmeväxlare som förvärmer tappvarmvatten eller till att höja temperaturen på inkommande brineflöde till en värmepumpanläggning. För att detta ska fungera installeras givare i tanken så att värme hämtas när temperaturerna är optimala. För att ge störst nytta ska tanken förstås placeras så nära köket som möjligt.

– Vi har sett i våra mätningar att temperaturen i fettavskiljaren är konstant 30–40 °C. Kan vi plocka 10 °C så är det ganska mycket energi. Kyler vi ned tanken för mycket blir funktionen på fettavskiljaren för dålig, säger Mikael Jansson.

Den lägre temperaturen i tanken minskar även nedbrytning av organiskt material och utsläppen till avloppet blir lägre.

En testanläggning med värmeåtervinning finns redan på plats i Kista galleria och en installation för mer vetenskapligt test kommer troligen att installeras under året på JTI, Institutet för jordbruks- och miljöteknik (numera Rise) i Uppsala.

– Vi ska prova driftfall med olika temperaturer, utomhus och på diskvatten, flöden och belastning av matavfall och fett för att se hur mycket verkningsgraden försämras från vecka ett till vecka fyra, förklarar Mikael Jansson.

På Rensa Entreprenad arbetar tio personer med utveckling och försäljning, tillverkningen görs externt. I dagsläget har närmare 130 system levererats.