Logga in

Ag stoppar avlopp på Orust

Publicerad
27 mar 2017, 07:50

Ypperliga förutsättningar för rening, hävdar fastighetsägare, men Svea hovrätt säger slutgiltigt nej.

En fastighetsägare på Orust får underkänt för sin avloppsanläggning eftersom den inte klarar den höga skyddsnivå för miljöskydd som krävs, då avloppsvattnet passerar en naturlig och ekologiskt värdefull våtmark. Den bedömningen gör Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt i en dom nyligen.

Domen upphäver underinstansernas beslut som beviljade fastighetsägarens ansökan om tillstånd till avloppsanläggning på sin fastighet i Orust kommun.

Fastighetsägaren menar att förutsättningarna på platsen är ypperliga för rening av avloppsvatten. Prover bekräftar att några verkliga risker för våtmarken inte föreligger, menar han.

Men Mark- och miljööverdomstolen pekar på att den aktuella avloppsanläggningen ligger inom Ellösfjordens avrinningsområde. Ellösfjorden har problem med övergödning på grund av bland annat betydande utsläpp från enskilda avlopp.

”Vid prövningen av en enskild avloppsanläggning ska enligt praxis hänsyn tas till förhållandena i det större område inom vilket den aktuella fastigheten ingår”, skriver Mark- och miljööverdomstolen i sitt domslut och tillägger att domstolen även tar hänsyn till den generella utbredningen av avloppsanläggningar liknande den som prövas.

”Även om den aktuella anläggningens påverkan på vattenförekomsten kan antas vara förhållandevis begränsad, måste följden av att det kan bli fråga om flera avloppsanläggningar i området med rening som inte motsvarar hög skyddsnivå beaktas”, heter det i domskälet.

Domstolen pekar också på att avloppsvattnet från anläggningen passerar ett skyddsvärt våtmarksområde som bedöms ”kunna utgöra lämpliga habitat för den kalkberoende och fosforskyende arten ag”.

Sammanfattningsvis menar Mark- och miljööverdomstolen att krav på hög skyddsnivå ska ställas för den aktuella avloppsanläggningen.

Domen går inte att överklaga.