Logga in

Viktigt elda rätt

Publicerad
28 nov 2016, 14:50

Rätt eldning i vedkaminer minskar utsläppen av farliga partiklar. Det är en av slutsatserna i en studie vid Umeå universitet.

Robin Nyström vid Umeå universitet har undersökt fysikaliska och kemiska egenskaper hos partiklar som släpps ut vid förbränning av olika vedsorter i en vedkamin och i en motor för tyngre fordon som körs med biodiesel. Småskalig vedeldning och trafikavgaser är de största utsläppskällorna av små partiklar som finns i omgivningsluften.

Partikulära luftföroreningar anses orsaka betydande hälsoeffekter och även ha klimatpåverkande egenskaper i atmosfären. Det saknas i dag kunskap om hur utsläppen av partiklar och deras specifika egenskaper påverkas av att använda olika bränslen under olika förbränningsförhållanden och med olika teknik.

I delstudierna om vedförbränning identifierades några viktiga skillnader vad gäller fördelningen mellan till exempel sot, organiska ämnen (till exempel PAH) och metaller vid olika förbränningsförhållanden och då olika vedsorter används.

Robin Nyström, Foto: privat

– En viktig slutsats är att ett korrekt eldningsförfarande i vedkaminer är väldigt viktigt för att undvika situationer, främst vid uppstart och alltför kraftig förbränning (övertändning), med förhöjda utsläpp av sot och organiska komponenter. Detta oavsett vilken vedsort som används, säger Robin Nyström, i ett pressmeddelande. 

Robin Nyströms resultat om emission av små inandningsbara partiklar från vedkaminer kan vara till nytta både för den fortsatta tekniska utvecklingen av småskaliga förbränningsanläggningar, för utformning av emissionstestning och certifiering såväl som för lagstiftning och policyarbete.

Studien är gjord inom Bio4Energy, en forskningsmiljö inom bioenergi- och bioraffinaderi. I den ingår Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå och Luleå tekniska universitet, forskningsinstitut samt ett omfattande industrinätverk.