Logga in

”Sluta svartmåla vedeldningen”

Publicerad
15 jun 2018, 10:16

DEBATT. Finns det ett samband mellan vedeldning och demens? Ja, menar forskare vid Umeå universitet. Nej, hävdar Bengt-Erik Löfgren på Pelletsförbundet i den här debattartikeln.

Forskare kopplade till Swedish Clean Air and Climate Research Program (SCAC) förnekar sig inte. Nya forskningsrön presenteras från SMHI och Umeå Universitet, som baseras på den så kallade Betula-studien, en longitudinell studie av demens bland 1 800 Umeåbor.

De hävdar att vedeldning inte bara orsakar astma och hjärtkärlsjukdomar, utan också ger ökad risk för demens. De tror sig nu ha upptäckt att vedeldning kan vara en lika stor risk för att drabbas av demens som avgaser i trafiken.

Samma forskarlag fick i februari 2017 stor uppmärksamhet i media med en rapport som handlade om att vedeldningens bidrag till ohälsa är större än vad tidigare beräkningar på nationell nivå har visat.

Läs mer: Vedspisupproret sprider sig

Man beräknade då att tusen för tidiga dödsfall orsakades av vedeldning, även om man i den rapporten samtidigt betonade att kunskapen kring vedeldning är bristfällig och att data från utsläppen vid vedeldning är betydligt osäkrare än de från vägtrafiken.

Trots en omfattande kritik från bland annat Pelletsförbundet om att underlaget till studien 2017 var osäkert, baserades på uppskattade utsläpp från all vedeldning och inte gjorde någon som helst skillnad på modern och gammal teknik, så fortsätter forskarna att svartmåla vedeldning.

Med braskande rubriker i media fortsätter nu forskarna att trumma ut sitt mantra att vedeldning skulle vara hälsovådlig. Och media hakar tacksamt på.

”När man lägger alla emissioner i klump så framstår all vedeldning som dålig teknik, när problemen egentligen ligger på ett mindre antal anläggningar med gammal utrustning.”

Det verkar finnas ett behov både hos forskare och media att kritisera allt som inte förväntas vara miljövänligt.

Läs mer: Krav på utredning av trivseleldning i villaområde

Det finns även denna gång anledning att både ifrågasätta att man i rapporten inte gör skillnad på utsläppen från ny och gammal teknik och att man fortsatt utgår från gamla osäkra siffror.

Uppenbarligen har forskarna inte något intresse av att ta del av de emissionsmätningar som forskningsinstitutet Rise tagit fram till bland annat Naturvårdsverket och Boverkets konsekvensutredning av ekodesignkraven.

Inte heller verkar man ha använt den statistik som Sotningsväsendet levererar till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), där man näst intill exakt får fram antalet pannor och kaminer som används och även i stora drag får dem fördelade på gammal och ny teknik.

Mot bakgrund av att det fortfarande är mer än 50 procent av alla vedpannor som inte uppfyller miljökraven är det olyckligt att såväl forskare, myndigheter som media inte förmår att skilja på vilken typ av utrustning som orsakar merparten av problemen.

När man lägger alla emissioner i klump så framstår all vedeldning som dålig teknik, när problemen egentligen ligger på ett mindre antal anläggningar med gammal utrustning.

”Ska Sverige klara satta klimat- och miljömål behövs många fler som användare av den moderna bioenergitekniken. Allt kan inte lösas med elektrifiering, som många tycks tro.”

Anmärkningsvärt är också att forskarna så kategoriskt kan peka ut att det just är utsläppen från vedeldning som orsakar ökad risk för ohälsa och demens enbart utifrån sambandet mellan antalet vedpannor och användandet.

Hur har man exempelvis exkluderat vilka matvanor eller vilken livsstil som andra potentiella orsakssamband?

Att utsläpp av oförbrända kolväten och kväveoxider är ett hälsoproblem är väl dokumenterad kunskap. Därför hade det varit bättre om denna forskning i stället fokuserat på hur stora hälsovinsterna skulle bli om man byter gamla dåliga vedpannor mot ny modern förbränningsteknik.

Läs mer: Dags att byta vedpanna

Märkligt är också att media enbart presenterar material som är negativt för landets viktigaste förnyelsebara energibärare.

Bengt-Erik Löfgren, PelletsförbundetBioenergi svarar i dag för 37 procent av all använd energi i landet. Ska Sverige klara satta klimat- och miljömål behövs många fler som användare av den moderna bioenergitekniken.

Allt kan inte lösas med elektrifiering, som många tycks tro.”