Miljöfarliga gaser kvar runt gamla fjärrvärmerör

Publicerad
17 nov 2016, 15:21

Isolering kan innehålla den potenta växthusgasen CFC (klorfluorkarboner) och klassas därmed som farligt avfall vid rivning. Exempel är cellplast som bland annat använts för isolering av fjärrvärmerör, vid isolering i väggar och i kylrum. 

Allt avfall med en CFC-halt över 0,1 procent betraktas som farligt avfall som ska hanteras separat och transporteras av entreprenör med särskilt tillstånd. Avfallet ska lämnas till en anläggning som har tillstånd för att ta hand om det. Endast cirka tio procent av det rivningsavfall som innehåller CFC tas om hand på rätt sätt i dag.

Enligt Naturvårdsverket finns cirka 2 000 ton CFC kvar i kretsloppet och årligen släpps det ut cirka 72 ton klimatgaser på grund av felhantering. Utsläpp från ett kilo CFC motsvarar det genomsnittliga växthusgasutsläppen per svensk eller cirka sex ton koldioxid per år.

Fjärrvärmeföretag måste ta reda på om farligt avfall kommer att uppstå vid en rivning eller underhåll. Det är också fjärrvärmeföretaget som ska också se till att materialet avlägsnas, transporteras och omhändertas på ett korrekt sätt.

Det finns ett antal anläggningar i Sverige som tar hand om och destruerar bygg- och rivningsavfall som innehåller CFC. Gasen skickas därefter till en destruktionsanläggning.

FAKTA/CFC

  • CFC-haltigt byggmaterial är den största svenska källan till utsläpp av ozonnedbrytande ämnen.
  • CFC:er är kraftfulla växthusgaser. Läckage sker under byggnadernas livstid, men framför allt i samband med rivning.
  • Uppskattningsvis hanteras i Sverige cirka 72 ton CFC-ämnen från bygg-och rivningsavfall varje år på ett felaktigt sätt. Det motsvarar ett årligt växthusgasutsläpp från en medelstor svensk stad.
  • De två vanligaste isolermaterialen med CFC är PUR (polyuretan) och XPS (exderad polystyren).
  • PUR-isolering är ofta gul och återfinns bland annat i så kallade sandwichelement runt rörsystem, i kylrum, väggar och tak. Isoleringen är oftast metallbeklädd eller limmad med bitumenklister, som var mycket vanligt på 1970-talet.
  • XPS-skivor har oftast används som mark- eller källarisolering, men även för isolering av vindsutrymmen.

Källa: Naturvårdsverket