Regeringen föreslår en samlad torvprövning

Publicerad 20 maj 2016, 10:17

En proposition om samlad torvprövning lämnas i nästa vecka till riksdagen. Regeringen föreslår att torv som används som bränsle ska regleras på samma sätt som torv som används i annat syfte, det vill säga i miljöbalken.
– Ett klokt beslut som förenklar hanteringen, kommenterar Gustav Melin, vd på Svenska Bioenergiföreningen.

I propositionen En samlad torvprövning föreslår regeringen att torvlagen upphävs, vilket skapar ett tydligare regelverk och underlättar tillsynen. Energitorv omfattas i dag av ett så kallat koncessionssystem, vilket innebär att mark kan tas i anspråk för torvutvinning utan fastighetsägarens samtycke. Detta system tas nu bort och fastighetsägare får själva bestämma om och i så fall vem som kommer att få utvinna torv på deras mark.

– Det är rimligt att markägare bör ha rätt att vara en part i frågan om torv ska skördas på deras mark. Vi ser positivt på att man använder en viss mängd torv för energiproduktion. Det finns mycket torv man kan skörda i Sverige utan att det stör biologisk mångfald eller orsakar andra miljöproblem, säger Gustav Melin och pekar på att man kan skapa nya fågelsjöar eller andra biotoper för att gynna vissa arter.

– När man använder torv ska man alltid ta lokala hänsyn, dikade torvmarker läcker exempelvis metan, så det kan i vissa fall vara minst lika bra ur klimatsynpunkt att använda torven som att inte använda den, menar han.

En annan förändring är att företag kommer att få möjlighet att utvinna både energi- och odlingstorv med bara ett tillstånd. Vidare kommer en högsta instans att stå för prejudikaten (vägledande rättsfall) i och med att beslut om verksamhet för energitorv flyttas från regeringen till Mark- och miljödomstolarna.

– Regeringen vill att all torvverksamhet prövas enligt samma lagstiftning. På så sätt får vi en enhetlig, mer rättssäker och effektiv tillståndsprövning, säger energiminister Ibrahim Baylan (S) i ett pressmeddelande från Miljö- och energidepartementet.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2017.

Läs mer om regeringens förslag här.