Logga in

Kompetens och samarbete skyddar dricksvattnet

Publicerad
26 apr 2016, 13:17

Nu har Dricksvattenutredningen lämnat sitt slutbetänkande till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S). Bland förslagen finns regionala vattenförsörjningsplaner, ökad samverkan mellan kommunerna samt utredning av dagvatten och avlopp.

Dricksvattenutredningen lämnar tio förslag som ska tillgodose behovet av strategiskt arbetssätt, ökad samverkan och nödvändiga krav på dricksvattenförsörjningen. Förbättrad samordning, information och kunskapsspridning behövs på kommunal som statlig nivå, menar man.

Här är några av förslagen i korthet:

Utveckla undersökningen av råvatten

Dricksvattenproducenterna behöver regelbundet undersöka sitt råvatten för att uppmärksamma risker och anpassa beredningen av dricksvattnet. Provtagning och analys behöver dock utvecklas och Livsmedelsverket föreslås få i uppdrag att förtydliga kraven på undersökning av råvattnet i dricksvattenföreskrifterna.

Utredningen menar också att informationsutbytet mellan miljöövervakning och dricksvattenproduktion behöver öka – särskilt när det gäller förhållanden kring kemiska och andra miljö- och hälsorisker i yt- och grundvatten.

Förnyelse och underhåll

Vattenverk, ledningssystem och annan infrastruktur inom dricksvattenområdet fungerar väl i stora delar av landet. Men det finns också betydande behov av att utöka insatserna för förnyelse och underhåll på vissa platser. Det behövs utveckling av VA-organisation, kompetensförsörjning, lokal ekonomistyrning och revision. Det krävs också grundläggande planeringsinsatser, liksom modern och anpassad produktions- och distributionsteknik.

Material i kontakt med dricksvatten

Utredningen har redan lämnat ett delbetänkande om material i kontakt med dricksvatten. Bland annat föreslogs ökad samordning mellan myndigheterna, bättre koppling till det pågående europeiska samarbetet och inrättandet av en informations- och kunskapsplattform vid Boverket. Hos Boverket pågår ett arbete för en strategi kring detta som ska redovisas 1 juni i år.

Förbättrad samverkan, samordning och styrning

Det finns betydande variation i lokala förhållanden, förutsättningar och kompetens mellan olika kommuner kring dricksvattenförsörjningen. Mellankommunal samverkan behöver öka och utvecklas. Det är en förutsättning för att ge ekonomiska, tekniska och kompetensmässiga förutsättningar, stabilitet och hållbarhet, menar utredningen.

Utred avloppsfrågorna

Avloppsfrågorna påverkar dricksvattenförsörjningen och kretsloppet av vatten. En rad frågor kopplade till detta behöver utredas vidare. Det gäller förnyelsebehov hos reningsanläggningar och ledningsnät med möjligheter och kostnader för rening av miljö- och hälsopåverkande kemiska ämnen och produkter. Förekomsten av orenade utsläpp vid överbelastning av avlopps- och dagvattensystem behöver också belysas.