Logga in

Nollvision mot dödsolyckor

Publicerad
1 feb 2016, 12:07

Regeringen satsar 100 miljoner kronor årligen på arbetsmiljöfrågor. I genomsnitt sker nästan en dödsolycka i veckan på svenska arbetsplatser. ”Det är hel oacceptabelt. För att vända utvecklingen har regeringen tagit fram en ny arbetsmiljöstrategi i samråd med arbetsmarknadens parter”, skriver arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) på Dagens Nyheters debattsida i dag.

Den nya strategin för arbetsmiljöpolitiken, som är utarbetad i samråd med arbetsmarknadens parter, innebär en förstärkning av resurserna inom arbetsmiljöpolitiken med 100 miljoner kronor årligen under 2016–2020.

Organisatoriska eller sociala faktorer ligger bakom var tredje arbetsskadeanmälan och är den vanligaste orsaken till anmälan om arbetssjukdom bland kvinnor. Sedan 2010 har de här anmälningarna ökat med drygt 70 procent parallellt med att sjukfrånvaron stigit kontinuerligt.

Åtgärder ska vidtas för att motverka att företag bryter mot arbetsmiljöregelverket för att få konkurrensfördelar, enligt Ylva Johanssons debattartikel.

Arbetsgivaren har det primära ansvaret för arbetsmiljön. Men förbättringar i arbetsmiljön är också en fråga för staten och arbetsmarknadens parter. Strategin pekar ut tre prioriterade områden:

1. Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor.

Nollvision gäller för dödsfall i arbetet. Byggverksamhet är en av de särskilt riskutsatta branscherna. Genom förebyggande åtgärder, forskning och tillämpning av ny kunskap har antalet arbetsrelaterade dödsolyckor minskat kraftigt de senaste 30 åren. Tydligast är den positiva utvecklingen i byggbranschen, enligt regeringen.

2. Hållbart arbetsliv.

14 procent i åldern 50–64 år är osäkra på om de kommer att kunna arbeta fram till pensionsåldern inom sitt nuvarande yrke. Arbetsmiljöverket får därför i uppdrag att synliggöra branscher och arbetsställen där det finns ett tidigt utträde som kan relateras till arbetsmiljöfaktorer, att identifiera arbetsmiljörisker kopplade till nya sätt att organisera arbetet, såsom ökad användning av underleverantörer, samt att genomföra informations- och tillsynsinsatser inom bemanningsbranschen.

3 Psykosocial arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket får i uppdrag att, i samråd med arbetsmarknadens parter, ta fram en vägledning om arbetsmiljöutmaningar i anknytning till ett gränslöst arbetsliv. De nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som Arbetsmiljöverket har antagit och som börjar gälla den 31 mars i år kommer också bli ett viktigt verktyg för att förebygga den psykosociala ohälsan.

Ett nytt dialogforum inrättas som bland annat ska titta på hur arbetsgivare kan förebygga kränkande särbehandling eller mobbning på sin arbetsplats.

Dessutom ska en särskild utredare föreslå hur ett nationellt centrum för samling och spridning av kunskap och forskningsresultat om arbetsmiljö och för utvärdering av arbetsmiljöpolitik bör inrättas och utformas.Utredningen ska presenteras senast den 3 oktober 2016.