Logga in

Så ska OVK förbättras

Publicerad
6 feb 2018, 13:41

En godkänd OVK är ingen garanti för ett bra inomhusklimat. Det konstateras i rapporten ”Moderniserad ventilationskontroll” som VVS-Forum tagit del av.

 

Den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, infördes 1991 för att kontrollera att ventilationssystemen fungerar i enlighet med de krav som finns.

Men den nya rapporten som gjorts av forskningsinstitutet Rise, på uppdrag av Energimyndighetens och IQ Samhällsbyggnads gemensamma plattform E2B2, riktar hård kritik mot dagens OVK-system.

Britta Permats, vd på Svensk Ventilation

– Rapporten ”Moderniserad OVK” visar att OVK behövs i någon form och att det finns utvecklingspotential för att få OVK:n att fungera bättre. Ingen i Sverige ska behöva bo och arbeta i dålig inomhusluft, säger Britta Permats, vd på Svensk Ventilation.

 

Läs mer: Kraven på OVK-kontrollanter sänks

”Samtidigt som tekniken gått framåt är lagstiftningen för OVK i princip oförändrad”, påpekar rapporten och fortsätter:

”Högst prioritet har förslaget att inkludera innemiljö, hälsa och det faktiska brukandet av lokalen på ett bättre och tydligare sätt i OVK:n. En godkänd OVK ska innebära att innemiljön i lokalen är god.”

Läs mer: OVK allt sämre

Potentialen för energieffektivisering är dessutom stor, på ungefär 50 procent, genom att förbättra fläktens prestanda. Vid OVK-besiktningar ska energisparåtgärder i ventilationssystemet undersökas, något som bara görs i begränsad utsträckning, konstaterar rapporten.

Rapporten pekar på en rad svagheter med nuvarande OVK:

  • Bristande tillsyn från kommuner och byggnadsnämnder.
  • OVK-kontrollanter håller inte efterfrågad kvalitet.
  • Godkänd OVK betyder inte att inomhusklimatet är bra. OVK kontrollerar bara att ”fläktarna snurrar”, inte hur människor i rummet upplever inomhusklimatet.
  • Ventilationssystem har stor inverkan på byggnadens energiprestanda, men kvaliteten på förslagen till energisparåtgärder som ska ingå i besiktningen, är mycket varierande.
  • Det finns otydligheter i lagstiftningen (BBR, miljöbalken och arbetsmiljölagstiftningen) gällande ventilation och inomhusmiljö. Det gör att kraven från olika myndigheter inte blir samstämmiga.
  • Ett enhetligt protokoll saknas för OVK samt ett nationellt register som möjliggör statistik och uppföljning.
  • Bättre möjligheter för OVK-kontrollanten att utföra efterbesiktningar efterfrågas också.

Läs mer i VVS-Forums granskning av OVK i nr 2/2018 som utkommer 22 februari.

Läs rapporten här.