Logga in

Nya lagar som påverkar dig

Publicerad
31 dec 2017, 06:00

VVS-Forum har listat elva nya lagar som trädde i kraft vid årsskiftet och som berör installationsbranschen. Här finns allt du behöver veta om de nya lagarna.

Nya regler för nyanlända En utbildningsplikt för nyanlända införs. Handläggningen av etableringsersättningen flyttas från Arbetsförmedlingen till Försäkringskassan.

Började gälla den 1 januari 2018.

Skattesmäll för firmabil Från årsskiftet räknas trängselskatt och infrastrukturavgifter vid privat körning med förmånsbil som en skattepliktig förmån. Syftet är att begränsa privata körning av firmabil.

Började gälla den 1 januari 2018.

Läs mer: Skattesmäll för dig som kör firmabilen privat

Förbjudet använda mobilen i bilen Förare som använder mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning under färd får inte hålla den i handen. Sen tidigare gäller att föraren får använda mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning endast om det ”inte inverkar menligt på förandet av fordonet”.

Börjar gälla från den 1 februari 2018.

Sänkt skatt på personaloptioner Syftet är att underlätta för småföretag att rekrytera nyckelpersoner. Förmån av personaloption ska inte tas upp till beskattning om vissa villkor är uppfyllda. Arbetsgivaren ska därmed inte heller betala arbetsgivaravgifter. Om det är fråga om en aktie i fåmansföretag kan 3:12-reglerna bli tillämpliga.

Började gälla den 1 januari 2018.

Höjd skatt på ISK och kapitalförsäkring Skattehöjningen drar in 790 miljoner kronor till statskassan och tas ut genom att kapitalunderlaget multipliceras med ett högre belopp, statslåneräntan plus en procent, mot tidigare 0,75 procentenheter.

Började gälla den 1 januari 2018.

Läs mer: Så hanterar du ISK-skatten

Utvidgat växa-stöd Det så kallade växa-stödet utvidgas till att även omfatta aktiebolag utan anställda, alternativt med en anställd som också är delägare eller närstående till delägare, samt handelsbolag med högst två ägare om de anställer en första person. De nya reglerna är tillfälliga och gäller till och med den 31 december 2021.

Började gälla den 1 januari 2018.

Nya elavgifter De nya bestämmelserna om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift innebär att underlaget för att ta ut avgifterna blir så kallade uttagspunkter i stället för abonnemang: Det ska också bli tydligare vilka myndighetskostnader som ska täckas med avgifterna. Syftet är även att elnätsföretagens rapportering, uppgifter och betalning av avgifter blir enklare.

Började gälla den 1 januari 2018.

Biogas i naturgasnätet Syftet är att underlätta inmatningen av biogas i naturgasnätet. Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om hur naturgasföretagen ska uppfylla sin skyldighet att lämna information om tekniska villkor för anslutning till en naturgasledning.

Började gälla den 1 januari 2018.

Nya energikrav på installationsprodukter

Nya hållbarhetskrav på biobränslen Krav på hållbarhet för biodrivmedel och flytande biobränslen. Ett mål införs om att andelen avancerade biodrivmedel år 2020 ska vara minst 0,5 procent av de 10 procentenheter som utgör det så kallade förnybartdirektivets mål för förnybar energi i transportsektorn.

Började gälla från den 1 januari 2018.

Ny tillsyn över företagskoncentrationer Konkurrensverket kan som första instans förbjuda företagskoncentrationer, till exempel sammanslagningar av företag. Myndighetens beslut kan överklagas till Patent- och marknadsdomstolen. Tidigare fattade domstolen beslut med förslag från Konkurrensverket.

Började gälla den 1 januari 2018.

Byggkrav får ändras tillfälligt Om antalet asylsökande ökar kan undantag göras i PBL för att snabbt kunna ordna boenden till asylsökande. Undantag får endast gälla åtgärder som pågår under högst tre år.

Började gälla den 1 januari 2018.

Läs om alla nya lagar och förordningar som började gälla kring årsskiftet här.