Tuffare att fuska med skatter och avgifter

Publicerad
17 nov 2016, 15:42

Utbetalda ersättningar för arbete och skatteavdrag på individnivå, det vill säga per betalningsmottagare, ska lämnas löpande till Skatteverket. Det vill regeringen i ett förslag i dag till Lagrådet. En sådan lag bedöms avsevärt försvåra för kriminella aktörer i byggbranschen. Förslaget härstammar från Byggbranschen i samverkan (BBIS) och deras 14-punktsprogram för en renare byggbransch.

Under Almedalsveckan i somras meddelade Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson att verket lämnat ett förslag som då var under beredning på regeringskansliet. Han berömde samtidigt BBIS progressiva arbete mot svartarbete och kriminalitet. 

I det nu aktuella lagförslaget ska uppgifterna normalt lämnas månadsvis i en arbetsgivardeklaration i stället för som sker i dag, årligen i en kontrolluppgift. En arbetsgivardeklaration ska också innehålla vissa andra uppgifter som i dag lämnas i bland annat kontrolluppgiften om intäkt av tjänst.

Barin Özmen, jurist, IN

– Vi är självklart positiva till syftet med förslaget, att minska skattefusk och skatteundandragande och därmed stärka konkurrensförmågan för seriösa företag. Förslaget är en logisk följd av införandet av systemet med personalliggare i byggbranschen som trädde i kraft 1 januari 2016. Men det är viktigt att de administrativa kostnaderna för företagen hålls nere och att kostnaden för att anpassa ekonomiska system och inrapportera till Skatteverket inte blir oproportionerligt höga, säger juristen Barin Özmen på Installatörsföretagen. 

Det nya systemet ska införas stegvis och uppgiftsskyldiga som ska föra en personalliggare och som vid ikraftträdandet har fler än 15 anställda omfattas av systemet från och med den 1 juli 2018. Övriga uppgiftsskyldiga omfattas av systemet från och med den 1 januari 2019.

Dessutom föreslås att Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen ska få direktåtkomst till uppgifterna per betalningsmottagare.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Läs lagrådsremissen här.