Färre konkurser i år

Publicerad 3 nov 2015, 11:36

Det totala antalet företagskonkurser var 19 procent färre i oktober i år än under samma månad 2014. Inom byggindustrin var minskningen 33 procent under månaden och total 17 procent under årets första tio månader, visar statistik från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.

Årets första tio månader har som helhet haft en positiv utveckling med minskande antal konkurser jämfört med förra året – minskningen sedan årsskiftet är 9 procent.

Under oktober gick sammanlagt 511 företag i konkurs, att jämföra med oktober månad 2014 då 628 företag gick i konkurs. Inom sektorn ”Byggindustri var antalet konkurser 58 under oktober i år och 87 under samma månad 2014. Det motsvarar en minskning på drygt 33 procent.

Under årets första tio månader gick totalt 4 919 företag i konkurs, varav 709 inom var verksamma inom ”Byggindustri”. Samma period 2014 gick totalt 5 420 företag i konkurs. Av dessa fanns 854 inom ”Byggindustri”.

– Konkurserna har nu minskat varje månad i ett års tid och utvecklingen ligger i linje med vår analys av konjunkturläget som ser stabilt ut. Sett i antal och i ett längre tidsperspektiv börjar konkurstalen dessutom se mycket låga ut vilket tyder på att företagens överlevnadsförmåga stärkts, säger Victoria Preger, marknads- och kommunikationschef på UC, i ett pressmeddelande.

Sett till bransch hittills i år går sektorerna ”Övriga serviceföretag inklusive företag för personliga tjänster” och ”Bevakning, fastighetsservice och kontorstjänster” bäst där antalet konkurser minskat med 20 procent i år. Sedan följer ”Byggindustri” där konkurserna minskat med 17 procent hittills i år. Sämre har det dock gått för ”Information och kommunikation” där konkurserna ökat med 5 procent.

Enligt UC märks den positiva trenden med färre konkurser i nästan hela landet. I Kronobergs län minskade konkurserna med 23 procent, i Blekinges med 22 och i Västerbottens med 21 procent. Några län sticker dock ut med ökat antal konkurser under årets första tio månader. De ökade i Gotlands län med 85procent respektive 46 procent i Uppsala län.

Sett till storstadsregionerna har Stockholms län bäst utveckling där antalet konkurser till och med oktober minskat med 15 procent jämfört med 2014. Sammanlagt 1 565 företag har där gått i konkurs till och med oktober jämfört med 1 847 under motsvarande period föregående år. I Västra Götalands län minskade antalet konkurser med 6 procent, i Skåne län minskade de med 8 procent.

UC:s statistik omfattar aktiebolag, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.