Logga in

Mer flyktiga organiska ämnen i passivhus

Publicerad
21 okt 2015, 11:00

Andelen flyktiga organiska ämnen (TVOC) är högre i passivhus än i nybyggda, konventionella bostäder. Det framgår av forskningsprojektet Smil som undersökt 20 passivhus med 21 konventionellt nybyggda hus. VVS-Forums Tema Innemiljö har intervjuat forskaren Sarka Langer.

Totalt undersökte Smil-projektet 41 olika bostäder i sex småhus, 11 radhus och 24 flerbostadshus. Av småhusen och radhusen var elva passivhus och av flerbostadshusen utgjorde nio passivhus.

Passivhusen hade bättre värden inom nästan alla områden än de nya, konventionellt byggda husen och det befintliga bostadsbeståndet. Bland annat var halten av formaldehyd klart lägre i passivhus än i konventionellt nybyggda hus.

Men Smil-projektet upptäckte också att halterna av flyktiga organiska ämnen (TVOC) var signifikant högre i passivhusen (median 270 µg/m³) jämfört med de konventionellt nybyggda husen (median 150 µg/m³).

– Jag vet inte vad det beror på, det måste man forska mer kring, säger Sarka Langer, innemiljöforskare och kemist på IVL Svenska Miljöinstitutet och adjungerad professor vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi vid Göteborgs Universitet.