Logga in

Industrifakta: Lönsamheten kan förbättras genom aktiva val

Publicerad
12 apr 2013, 13:11

VS-företagen har den sämsta lönsamheten inom VVS-installationssektorn. Det framgår av en ny rapport, ”Effektiv produktion”, som tagits fram av Industrifakta på uppdrag av VVS Företagen. I rapporten ges också en rad exempel på hur det genom aktiva val är möjligt att förbättra lönsamheten.

I undersökningen har Industrifakta studerat lönsamheten inom olika delbranscher av VVS-installationssektorn. VS-företagen har sämst lönsamhet sett till resultat per anställd. Högst lönsamhet har ventilation följt av teknisk isolering och kyla.

Även storleken på företagen har betydelse. Företag med fler än 20 anställda, ventilation undantaget, har de minsta nettomarginalerna. En trolig förklaring är enligt Industrifakta att de större företagen i högre grad verkar inom entreprenadinstallationer, som underentreprenör. De mindre företagen har sin huvudsakliga verksamhet inom service- och underhållsarbeten och även har fler konsumentarbeten.

Bäst genomsnittlig marginal har service- och reparationsarbeten, enligt undersökningen 7,7 procent, medan motsvarande siffra för nyinstallation och entreprenader är 5,6 procent. Det belyser vikten av att inte enbart installera utan att också knyta serviceavtalen till sitt företag. Anmärkningsvärt är att mer än hälften av företagen i undersökningen har en nettomarginal under 5 procent vid nyinstallation, framhåller Industrifakta.

För energieffektivisering är den genomsnittliga marginalen 6,4 procent, men för vart femte företag är den över 20 procent. En slutsats i rapporten är därför att det är viktigt för VVS-branschen att visa att man leder energieffektiviseringsfrågan vid installationer.

Grunden för att öka lönsamheten är att öka andelen värdeskapande arbete, påpekar Industrifakta. Detta kan ske genom bättre planering för att undvika tidsförluster på grund av avbrott och väntan.

Företagen i undersökningen har också fått frågor om möjligheten att förbättra lönsamheten för olika kundgrupper respektive arbetsmoment. Störst möjlighet att öka lönsamheten anser företagen vara för beställarkategorin industri och sämst för byggentreprenörer samt offentlig sektor.

De arbetsmoment med störst potential att förbättra lönsamhet är ändringar och tilläggsarbeten, planering och projektering samt materialhantering på arbetsplatsen. Gemensam nämnare för dessa är planering och utformning av handlingar.

I rapporten pekas också på viktiga regionala skillnader som påverkar lönsamheten. Exempelvis tillbringar en servicetekniker i storstadsregionerna fler timmar i servicebilen än i en småstad.

Åldersstrukturen styr vilken typ av husbyggnad som efterfrågas. I delar av landet med hög medelålder ökar behovet av vård och omsorg.

Rapporten ”Effektiv produktion” bygger på intervjuer med 300 företag som är medlemmar i VVS Företagen. De tre största företagen Bravida, YIT och NVS (numer Imtech VS-teknik) ingår inte i undersökningen.