Logga in

Ventilationskonsulterna måste klara beräkningar

Publicerad
17 apr 2019, 08:06

I bland upplevs kompetensen hos underentreprenörernas egna konsulter som lägre jämfört med de större etablerade installationskonsulternas.

Vid en totalentreprenad upphandlas ofta under­entreprenörer (UE) som en egen totalentreprenad för ventilation och rör, inkluderande egna konsulter. I bland upplevs kompetensen hos underentreprenörernas egna konsulter som lägre jämfört med de större etablerade installationskonsulternas.

Komplexiteten för nya energisnåla flerbostadshus kan i dag närmast liknas vid ett mindre kontorshus, med så kallad balanserad ventilation med värmeåtervinning. Till detta kommer andra faktorer som tidigare inte har haft en så stor betydelse för energibalansen, såsom styr- och reglerfunktioner, vvc-förluster, köldbryggor, otätheter i klimatskärmen och olika temperaturzoner. Beställaren har i regel vid upphandlingen angivit en maximal energianvändning som ska innehållas vid uppmätt energi efter ett års drift.

Modeller ger dig säkra kalkyler – utan kalkylator

Fabrikanternas redovisade höga katalogvärden för FTX-aggregat anger temperaturverkningsgrader som uppmätts i laboratoriemiljö De är helt ointressanta som beräkningsunderlag vid värmebehovsberäkningar. Vid konsultens energiberäkningar anges ändå ofta för högt ansatta värden på verkningsgrader för värmeåtervinning. Årsmedelvärden över 80 procent bör inte användas vid beräkningar.

När årstemperatursverkningsgraden för värmeåter­vinning beräknas måste alltid hänsyn tas till avfrostning, och tryckfall, inkluderande SFP-värden. Brister eller felaktigheter för olika antaganden ger en felaktig positiv bild av husets årliga energibalans jämfört med verklig uppmätt energianvändning när flerbostadshuset tagits i drift. Ofta har 20–30 procent för låga energivärden angivits jämfört med verklig uppmätt energi.

Så får du störst energibesparing – och klarar budget

Energiförluster genom otillräcklig isolering av kanaler och ledningar är vanliga. Vid uppvärmning med eftervärmningsbatterier av tilluften med bristande isolerade tilluftskanaler, kan värmeförlusterna bli stora genom att endast cirka 40 procent av värmeeffekten når fram till tilluftsdonen i rummen. Detta kan jämföras med om tillufts­kanalerna är välisolerade då cirka 90 procent av värme­effekten når fram till rumsdonen. Även VVC-ledningar måste isoleras väl. VVC-förluster på grund av bristande isolering och onödigt långa rördragningar kan utan vidare ligga på 4–12 kWh/m2 Atemp vid nyproduktion av flerbostadshus.

Hänsyn måste alltid tas till både VVC-förluster, otätheter och köldbryggor vid dimensionering och energiberäkningar. Programvarornas egna schablonvärden ska inte användas. Beräkning ska alltid utföras av kanal- och VVC-förluster och köldbryggor.

Balanserad ventilation, typ FTX, bör alltid som en säkerhetsåtgärd dimensioneras och regleras med ett lätt undertryck för att undvika fuktproblem genom oöns­kat övertryck i lägenheter. En vanlig indikation på problem är kondens eller isbildning på fönster på ytterrutans insida. Övertryck kan också ge upphov till fuktskador i ytterväggkonstruktionen. Köksforcering bör inte heller kopplas till värmeväxlaren, dels för risken i vissa fall för luktöver­föring, men även för beläggning av fett som försämrar temperaturverkningsgraden.
Beräknat efter 30 minuters forcering per dygn ökar visserligen värmebehovet med drygt 1 kWh/m2 Atemp per år men detta kompenseras i praktiken av en bättre långsiktig temperaturverkningsgrad och lägre intervaller på underhåll av värmeväxlaren.

Se upp med fukten i FTX

Det är nödvändigt att installationsentreprenören har god kompetens att granska och ifrågasätta gjorda värme­balansberäkningar som gjorts av deras egna konsulter. Felaktiga eller förenklade ingångsvärden för energidrift vid energiberäkningar som inte uppfyller beställarens ställda krav på maximal energianvändning vid energimätning kan medföra dyra och långvariga komplicerade ekonomiska tvister med beställaren genom den skada ökade driftskostnader medför.

Johnny Kellner, fristående energi- och klimatstrateg