Logga in

OVK allt sämre

Publicerad
26 jun 2017, 08:21

En ny undersökning visar att den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, fortfarande har stora brister. Flera av de intervjuade tycker också att den blivit sämre.

Den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, ska undersöka om inomhusklimatet i byggnader är tillräckligt bra. Det är viktigt, eftersom människors hälsa och trivsel påverkas starkt av inomhusluftens kvalitet och temperatur.

Framgångsrecept för OVK och andra tjänster

Under årens lopp har OVK fått utstå en hel del kritik för brister i utförandet.

Av den nya intervjuundersökningen, som gjorts av forskningsinstitutet Rise, framgår att situationen inte blivit bättre på senare tid.

Flera av de 13 intervjupersonerna anser även att OVK blivit sämre. Väldigt få kända brister har åtgärdats.

Bland de svagheter som lyfts fram är:

  • Bristande tillsyn från kommuner och byggnadsnämnder.
  • OVK-kontrollanter som inte håller efterfrågad kvalitet.
  • Glapp mellan vad som anses vara tillfredsställande luftkvalitet och vad som ger godkänd OVK. En orsak kan vara att OVK inte kontrollerar den faktiska verksamheten i lokalerna, ventilationens effektivitet eller hur den upplevs av människor som vistas i rummen.
  • Kvaliteten på förslagen till energisparåtgärder, som ska ingå i besiktningen, är mycket varierande.
  • Det finns otydligheter i lagstiftningen (BBR, miljöbalken och arbetsmiljölagstiftningen) gällande ventilation och inomhusmiljö. Det gör att kraven från olika myndigheter inte blir samstämmiga.

Britta Permats, vd för Svensk Ventilation, menar att det vore bra att återinföra möjligheter för kommunerna att ta ut en avgift för handläggningen av OVK. Det skulle ge incitament att prioritera handläggningen mer.

Kommun förlikar med VVS-företag

– Många kommuner har väldigt mycket att göra och som systemet ser ut nu blir inte OVK prioriterat. Ett annat dilemma är att kommunerna ofta även är fastighetsägare. De ska alltså utöva kontroll på sig själva, säger Britta Permats.

Andra åtgärder som såväl Britta Permats som de intervjuade i undersökningen föreslår är till exempel att införa ett enhetligt protokoll för OVK samt ett nationellt register som möjliggör statistik och uppföljning.

Bättre möjligheter för OVK-kontrollanten att utföra efterbesiktningar efterfrågas också.

– Det är väldigt viktigt att inomhusluften är bra. Forskning visar att det påverkar inlärning, hälsa och produktivitet. Skolorna är vår framtid och om vi som litet land blir bäst i världen på inomhusklimat kan vi också öka vår konkurrenskraft, säger Britta Permats.

Låt kommunerna få betalt för OVK

Svensk Ventilation är en av deltagarna i Rise-projektet ”Moderniserad ventilationskontroll” som pågår till årsskiftet. Övriga deltagare är Akademiska Hus, Borås kommun, Fabs AB, Funktionskontrollanterna i Sverige och Rise Fastigheter. Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Den 16 november planeras ett seminarium i Stockholm, för att diskutera det som projektet kommit fram till. Bland de inbjudna blir företrädare för myndigheter, lagstiftare, byggnadsägare, OVK-kontrollanter och kommunala handläggare.