Logga in

Ingen vann teknikupphandling

Publicerad
1 nov 2016, 13:06

Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva småhus, BeSmå, har nyligen avslutat en teknikupphandling av kombinerade värme- och ventilationssystem för energieffektiva småhus. Inget av de sex inkomna anbuden klarade alla skall-krav, men BeSmå menar ändå att resultaten är lovande.

Kombinerade värme- och ventilationssystem för energieffektiva småhus i nordiskt klimat är en produkt där BeSmå har identifierat ett starkt utvecklingsbehov. Teknikupphandlingen har rönt stort intresse från tillverkare och leverantörer av värme- och ventilationsutrustning, uppger BeSmå.

Vid anbudstidens slut hade sex anbud, alla mycket intressanta, inkommit. Samtliga anbud innehåller intressanta lösningar och förslag, och visar, enligt BeSmå, på en gedigen utvecklingskapacitet och en stor variation av tekniska lösningar.

I flera fall överträffade anbuden de enskilda skall-krav som specificerats i teknikupphandlingens kravspecifikation. Men inget av de inkomna anbuden uppfyllde samtliga uppställda skall-krav.

Teknikupphandlingen visar att det kvarstår ett visst vidareutvecklingsarbete innan produkterna kan testas och marknadsintroduceras, men de visar också att det finns en tydlig vilja från branschen att utveckla systemen, uppger BeSmå.

BeSmå ser mycket positivt på det utvecklingsarbete som har presenterats genom anbuden, och bjuder nu in till ett fortsatt gemensamt utvecklingsarbete för kombinerade värme- och ventilationssystem för energieffektiva småhus. Man har nu gått vidare genom att ansöka om medel för ett utvecklingsprojekt från Energimyndigheten. Inom detta kommer produkt- och komponenttillverkare, beställargruppen av energieffektiva småhus och experter tillsammans utveckla de systemlösningar som inkom vid teknikupphandlingen.

Anbuden hade lämnats av Flexit AS/Flexit Sverige AB, H Östberg AB i konsortium med Panasonic, Metro Therm AB, Nibe AB (två anbud) samt Systemair AB.