Logga in

Därför dellagar de i stället för att riva allt i badrummen

Publicerad
20 sep 2022, 09:12

Även små vattenskador leder ofta till stora badrumsjobb. För stora, enligt nystartade företaget Sluta Riv som hävdar att i nio fall av tio räcker det med dellagningar.

Klockan är strax efter åtta på morgonen när Gary Olauson på Sluta Riv kommer till en lägenhet i Linköpingsstadsdelen Berga. Han ska dellaga en vattenskada i badrummet och börjar med att demontera badkaret och annan VVS utrustning.

Läs också:
Tätskiktssystemen håller inte tätt: ”Vi ser en hel del väldigt konstiga fel”

Läs också:
Så skiljer sig vattenskadorna åt mellan de nordiska länderna

Vattenskadan upptäcktes för en månad sedan. En besiktning av badrummet gjordes och fastighetsbolaget ville utreda om det var möjligt att dellaga i stället för att riva hela badrummet. Fastighetsbolaget vände sig till Sluta Riv för att göra utredningen.

– Mer än 90 procent av vattenskadade badrum går att dellaga i stället för att riva utifrån min erfarenhet. Vi vill förändra byggbranschen till att bli miljösmartare och kostnadseffektivare, säger Niklas Wennström, vd för Sluta Riv, som har säte i Helsingborg.

Sluta Rivs utredningstekniker kallas för valf-tekniker. Första steget i utredningen var att en valf-tekniker utförde en läcksökning eftersom läckaget måste lokaliseras för att det ska gå att dellaga. Den visade att vattenskadan berodde på en läcka i plastmattan i väggen. Fastigheten ska stambytas om några år och med dellagningen förlängs livslängden på tätskiktet och badrummet behöver inte rivas två gånger.

Eftersom det fanns fukt i väggen bakom mattan behövde den torkas ut innan lagningen kunde göras.

– Vi byggde en sluss så att hyresgästen kunde fortsätta duscha under torkningen som tog fyra veckor, säger Niklas Wennström.

I det här fallet kunde dellagningen göras på bara en arbetsdag. Om hela badrummet hade rivits hade reparationen tagit tre till fyra veckor, förklarar Niklas Wennström.

Sluta Riv lanserade sitt koncept på årets Nordbygg-mässa i april och presenterade sig som en branschorganisation för mätbara dellagningar. En utgångspunkt för att göra dellagningar är de branschregler som Sluta Riv har tagit fram. Förutom tätskikt gäller branschreglerna även dellagning av tappvatten- och värmeledningar, golvbrunnar, pooler och tak samt relining av avloppsrör.

Vi förespråkar inte heller att man ska dellaga tätskikten i ett badrum från 1960-talet.

I vissa fall är det dock olämpligt med dellagning, påpekar Niklas Wennström, till exempel om hela värmesystemet drabbats av korrosion på grund av dålig kvalitet på vätskan.

– Vi förespråkar inte heller att man ska dellaga tätskikten i ett badrum från 1960-talet. Däremot har vi tagit fram metoder för att renovera andra delar av badrummet som gör att det ändå inte behöver rivas lika mycket som i dag.

En viktig del av Sluta Riv-konceptet är att installera fuktsensorer för att kontrollera tätheten i lagningarna i både tätskikt och rör, exempelvis av dolda rörskarvar. Därmed är det möjligt att upptäcka ett eventuellt läckage tidigt och det innebär att det inte behöver rivas lika mycket. Passiva sensorer för dels rör, dels tätskikt används för att mäta fukten.

Sensorerna består av ett fuktkänsligt material som absorberar vattenmolekyler. Fukthalten registreras med en handskanner och mätdatan för varje sensor sparas med en molnlösning. Sensorerna kräver ingen el eller uppkoppling och det är möjligt att mäta fukt utan att göra hål i tätskiktet. Livslängden för sensorerna är minst 50 år, enligt Niklas Wennström.

HITTILLS HAR NÄRMARE 20 företag anslutit sig till Sluta Riv, bland dem rör- och kakelfirmor, reliningföretag och byggbolag. Sluta Riv har inga medlemsavgifter utan finansierar verksamheten bland annat genom att utbilda valf-tekniker och OPS-tekniker, som åtgärdsteknikerna kallas.

En annan intäktskälla är förmedling av produkter för läcksökning och dellagning. Till Sluta Rivs samarbetspartner för att göra dellagningar möjliga hör bland annat Invisense för sensorerna, Vieser för golvbrunnar, Illigo för tätskikt samt leverantörer av läcksökningsutrustning och reliningmaterial.

– Vi bygger en medlemsorganisation för valf- och OPS-tekniker. Våra egna tekniker är i första hand till för att stödja våra medlemmar i deras arbete. Om vi inte har några medlemmar i staden där skadan har skett åker Sluta Rivs egna specialister ut, så också om vi genomför ett pilotprojekt för till exempel ett fastighetsbolag, säger Niklas Wennström.

Om fastighetsbolaget vill fortsätta att arbeta med konceptet utbildar Sluta Riv sedan deras upphandlade entreprenörers personal, till valf- respektive OPS-tekniker.

Vi har möjlighet att utesluta företag som inte lever upp till våra krav.

Tio års garanti lämnas på arbetet förutsatt att det är föranmält till Sluta Riv samt att aktuella branschregler och monteringsanvisningar följs. Fuktsensorer ska monteras bakom tätskiktet som har dellagats. Dessutom ska Sluta Riv utföra täthetskontroll på dellagningen.

– Vi har möjlighet att utesluta företag som inte lever upp till våra krav. Vi följer hela arbetet och kontrollerar att medlemsföretaget gör på rätt sätt. Dellagning är en svår och känslig metod. Om det blir fel några gånger kommer försäkringsbolagen att säga nej till det i fortsättningen, säger Niklas Wennström.

Efter fem timmar har den skadade plastmattan i Linköpingslägenheten lagats med ett nytt tätskikt, sensorer har satts in och Gary Olauson sätter nu nya kakelplattor. Niklas Wennström berättar att han började göra dellagningar av rör för snart tio år sedan.

– Bakgrunden var att jag såg hur företag inom byggbranschen medvetet inte åtgärdade läckage för att skadorna skulle bli större och dyrare att åtgärda. Det gjordes heller inga fördjupade undersökningar för att ta reda på vad som var fel utan badrummen skulle rivas i vilket fall som helst. Dellagningar var en marknad som ingen annan ännu hade gett sig in på då utan branschen ville riva för att tjäna mer pengar, säger han.

Efter några år när uppdragen blev mer komplexa började Niklas Wennström utveckla läcksökningsutrustning för att kunna lokalisera skadorna. De senaste åren har fuktsensorerna tillkommit i konceptet för att kontrollera tätheten på lagningarna eftersom försäkringsbolagen efterfrågade det.

– Så småningom blev vi marknadsledande och det fanns ingen branschorganisation eller branschregler för dellagningar. Det fanns inte heller några andra företag som erbjöd både läcksökning och dellagning. Därför startade vi Sluta Riv, säger Niklas Wennström.

Sluta Rivs branschregler ska komplettera andra som Säker Vatteninstallation, BBV och Säkra Våtrum. De är förenliga med de andra branschreglerna och kan kombineras med dem, uppger Niklas Wennström.

För att få hänvisa till branschregler ska det enligt min mening finnas bevis på lång erfarenhet.

BRANSCHORGANISATIONERNA Installatörsföretagen, Svensk Försäkring och Sveriges Allmännytta är positiva till Sluta Rivs initiativ för att delreparera, men ser en del frågetecken.

Hans Söderström

– Tanken att inte riva och slösa med material i onödan är sund och ligger rätt i tiden, säger Hans Söderström, expert installationsteknik på Installatörsföretagen.

Han ställer sig dock frågande till att Sluta Riv använder begreppet branschregler.

– För att få hänvisa till branschregler ska det enligt min mening finnas bevis på lång erfarenhet. Det ska vara väl beprövat, dokumenterat och verifierat. Kanske ska branschregler även vara testat av en oberoende part?

Staffan Moberg

Staffan Moberg, jurist på försäkringsbolagens branschorganisation Svensk Försäkring, har liknande synpunkter.

– Det borde vara någon form av organisation som samlar ett antal olika aktörer som tar fram branschregler och inte ett enskilt företag. Jämför med om Skanska eller NCC gjorde samma sak. Det skulle vi nog inte köpa. Det bör ju inte vara regler som gynnar försäljningen av egna produkter eller tjänster. Om det ska kallas branschregler bör de tas fram på ett produktneutralt sätt och utvärderas objektivt, säger han.

Staffan Moberg påpekar att branschregler vanligtvis remissas av andra organisationer. Svensk Försäkring har inte varit involverade i framtagandet av Sluta Rivs branschregler, men han utesluter inte att enskilda försäkringsbolag har varit det.

– Men trots mina invändningar är Sluta Riv inne på ett väldigt viktigt område med många positiva aspekter för miljö, ekonomi och för försäkringstagaren som drabbas av en vattenskada. Delreparationer är någonting som vi från försäkringsbranschen vill få till och det har diskuterats i ganska många år, säger Staffan Moberg.

Rise har lett ett forskningsprojekt där delreparationer av tätskikt testats i labbmiljö. Fuktgivare monterades för att man skulle vara säker på att reparationen av tätskiktet höll tätt. Det funkade väl och nu håller metoden på att testas i vanliga hus.

En åtgärd som Sluta Riv kanske förlänger livslängden för badrummet med tio år och då kan man åtgärda andra saker under tiden.

Bengt Lind

BENGT LIND, EXPERT fastighetsförvaltning på Sveriges Allmännytta tycker att Sluta Riv har en spännande idé.

– Det är en jätteviktig fråga för oss. Vi i beställarledet sitter ofta i entreprenörernas knä och det kan innebära att det rivs mer än nödvändigt.

Sveriges Allmännytta uppmuntrar klimatmatsmarta renoveringar.

– Det pågår flera återbruksprojekt där vi försöker att hitta en form för hur man ska renovera. Det kan till exempel vara att inte kasta ut ett helt kök utan i stället sprutmåla stommar och sätta dit nya luckor så blir det som nytt. Sedan kan man bara byta blandare och avstängningen i stället för allting.

Men det finns också incitament för hyresvärden att göra större renoveringar.

– Om man renoverar hela badrummet blir det ett högre bruksvärde, vilket gör att man kan ta ut en högre hyra för lägenheten, säger Bengt Lind.

Samtidigt har de allmännyttiga bostadsbolagen en stor underhållsskuld som är svårlöst.

– Sluta Riv är ett sätt att komma runt delar av det problemet. En åtgärd som Sluta Riv kanske förlänger livslängden för badrummet med tio år och då kan man åtgärda andra saker under tiden. Samtidigt hinner det komma fram nya material och lösningar. Det är ett sätt att köpa sig tid, säger Bengt Lind.

VID 16-TIDEN SAMMA DAG är det vattenskadade badrummet i Linköping återställt och kan användas igen av hyresgästen. För Gary Olauson väntar ett nytt dellagningsuppdrag i Stockholm dagen därpå. Niklas Wennström ska åka till Jönköping med sin specialinredda ”minihusbil” för ett möte med ett annat fastighetsbolag.

Varje läckage upptäcks på droppnivå
”Det är i princip omöjligt att huset ska bli vattenskadat”

– Jag sover inte på hotell utan i bilen, som har kök och fungerar som mobilt kontor också. Med mitt rullande hotellrum sparar jag 40 000 kronor i månaden. Det blir två, tre nätter i veckan i husbilen, som klassas som tält och det gör att avgiften blir lägre på campingplatserna, säger Niklas Wennström.