Logga in

Små kommuner behöver stänga VA-nät

Publicerad
11 sep 2019, 06:00

Många kommuner med utflyttning behöver avveckla VA-områden. Men det finns ingen rättspraxis för hur det ska gå till.

Samhällsdebatten handlar ofta om utbyggnad av VA-nät och hur det påverkar fastighetsägare. Mindre uppmärksammat är att många kommuner med minskande befolkning i stället behöver avveckla VA-områden.

”I våra tre avvecklingsområden finns inte tillräckligt befolkningsunderlag för att det ska vara motiverat enligt lag med kommunal VA-anslutning.”

Lena Bergsten, vd Ljusdal Energi.

Karin Carlsson– Det har hittills varit mest fokus på utvidgning, men många små kommuner kan snarare ha det omvända problemet, berättar Karin Carlsson, konsult hos företaget WSP.

Hon och kollegan Anders Rydberg beskriver dilemmat i rapporten Inskränkning av verksamhetsområde för allmän VA-försörjning som nyligen gavs ut av Svenskt Vatten Utveckling (SVU). Några mindre kommuner i norra Sverige – Ljusdal, Strömsund, Bräcke och flera små orter i Hälsingland (via Helsinge Vatten) – har deltagit i en referensgrupp.

Inte bara glesbygd: Fick inte kommunalt VA till flerbostadshus

– I våra tre avvecklingsområden finns inte tillräckligt befolkningsunderlag för att det ska vara motiverat enligt lag med kommunal VA-anslutning, säger Lena Bergsten, vd för Ljusdal Energi.

En konsekvens, berättar hon, blir att befintliga vatten- och avloppsverk är överdimensionerade. Det innebär onödigt dyr, energi- och vattenkrävande drift. Exempelvis kan stora mängder vatten behöva spolas bort, för att upprätthålla tillräcklig omsättning.

– I sådana områden vore det bättre med enskilda lösningar för vatten och avlopp, alternativt fastighetsföreningar som tar hand om driften av mindre verk, säger Lena Bergsten.

Hon påpekar att det finns regler för hur avvecklingen får gå till. Fastighetsägarna har betalat en anslutningsavgift, så om ett VA-nät stängs måste VA-bolaget erbjuda alternativ. Exakt hur det kan gå till undersöker Ljusdal Energi just nu i ett pilotprojekt.

Kan gå snett: Bajsvatten rann ut i viken

”I ett område vill vi att fastighetsägarna bildar förening och tar över vattenverket. Men de har motsatt sig det och då kan vi inte göra så mycket. Om det fanns en rättspraxis skulle det vara enklare.”

Helen Löfgren-Larsson, chef AVA-enheten i Strömsunds kommun.

En osäkerhet är att det inte finns någon rättspraxis för hur en avveckling kan göras. Konsulterna på WSP har inte hittat något rättsfall där inskränkning av ett verksamhetsområde har prövats.

– Lagstiftningen är ändå tydlig med att en anläggning som klarar miljökraven inte får ersättas med något som försämrar. I så fall måste reningen vara lika bra, säger Lena Bergsten.

Ibland blir det bättre: Därför är utsläppen från naturhus så låga

I Strömsund är det främst avveckling av vattenverk som är på önskelistan – i tre områden med för få boende.

– I ett område vill vi att fastighetsägarna bildar förening och tar över vattenverket. Men de har motsatt sig det och då kan vi inte göra så mycket. Om det fanns en rättspraxis skulle det vara enklare. Här vore det fint med hjälp från branschorganisationer som Svenskt Vatten, säger Helen Löfgren-Larsson, chef för AVA-enheten i Strömsunds kommun.

Karin Carlsson tror att frågan om avveckling aktualiseras av att många kommunala VA-anläggningar börjar bli gamla. Då ställs ekonomiska prioriteringar på sin spets. Mindre kommuner behöver ofta också stöd i att tolka § 9 vattentjänstlagen. Ett utökat samarbete mellan kommuner skulle kunna vara till hjälp.