Logga in

VVS-skador från produktion kostar miljarder – orsakerna kända

Publicerad
10 jan 2019, 07:46

Omkring 100 miljarder kronor om året kostar produktionsskador i byggsektorn. Mycket är VVS-relaterat. Det är inte kunskap som saknas visar en kartläggning från Boverket.

Enligt kartläggningen av fel, brister och skador dominerar problem med vatten och fukt. Skadornas orsaker uppstår vanligen under produktionen.

Ett vanligt problem är otäta klimatskal. Nästan lika stora är problemen med läckande rörledningar och skadefrekvensen i kök i dag ungefär lika stor som i våtrum.

Bakfall förstörde parketten – underentreprenören slipper notan

Under samtal och intervjuer med branschaktörer nämns ofta VVS-relaterade bekymmer som vattenskador i våtrum och kök, utträngande vatten genom rör och kopplingar samt ventilationsproblem.

Boverket menar att frekvensen av de vanligaste felen, bristerna och skadorna inte har ändrats nämnvärt under de senaste tio åren. Ett undantag är ventilationsproblem som bedöms ha ökat.

Orsaken till vattenskadorna uppstår oftast i produktionsskedet medan ventilationsproblemen orsakas vid projekteringen. De VVS-relaterade felen upptäcks vanligen efter garantitidens utgång. Vattenskadorna uppges också som de dyraste skadorna att åtgärda.

Förlorade lägenheten efter rörmokarens missar

De dominerande orsakerna till alla problem anses vara tidsbrist och bristande kompetens eller resurser i den egna organisationen. Dessutom är återföringen av erfarenheter bristfällig, vilket ökar risken för att upprepa samma fel. De intervjuade menar att rätta kunskapen finns men den sprids inte till berörda aktörer.

En annan orsak uppges är bristande motivation, särskilt bland entreprenörerna under produktionen.

Stambytet där det mesta gick snett

Boverket har uppskattat kostnaderna som orsakas av fel, brister och skador inom byggsektorn och påpekar att de är svårbedömda.

De sammanlagda fastighetsekonomiska kostnaderna samt kostnader på grund av ineffektiv resursanvändning bedöms vara 59–73 miljarder kronor per år. Med hänsyn till indirekta följdeffekter bedöms de uppgå till 83–111 miljarder kronor per år.

Boverkets rapport ”Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn” är gjord på uppdrag av den förra regeringen. Den bygger på samtal med branschaktörer, litteraturstudier, djupintervjuer, en enkätundersökning samt sammanställning av tillgänglig statistik.

Ladda hem rapporten här.