Logga in

Har vi rätt till betalning?

Publicerad
18 jun 2018, 14:05

Projektledaren hade inte behörighet att göra ÄTA-beställningarna – därför vill beställaren inte betala. Vad har då entreprenören för chans att få betalt?

Betti-Ann Pettersson, Entreprenadjurist, Installatörsföretagen

Fråga: Vår beställares projektledare har gjort ett flertal ÄTA-beställningar som antecknats i byggmötesprotokoll, men nu bestrider beställaren våra fakturor med hänvisning till att projektledaren inte haft behörighet att göra beställningarna. Har vi rätt till betalning?

Svar: Enligt kapitel 3 § 1 i AB 04 och ABT 06 ska beställaren och entrepre­nören utse ett ombud vardera för entreprenaden. Det är dessa ombud som har behörighet att med bindande verkan företräda sin huvudman och ingå ekonomiska överenskommelser. Jag ser dock inga hinder mot att en part utser mer än en person som har behörighet att ingå vissa avtal för partens räkning så länge detta är tydligt för den andra parten, detta förtydligande bör i sådant fall göras vid startmötet.

I kapitel 3 § 3 i AB 04 och ABT 06 föreskrivs att parterna är skyldiga att delta i byggmöten och där företrädas av behörig person. Även underentreprenörer bör kallas och delta i dessa. Paragrafen säger också att kravet på skriftlighet är uppfyllt genom en anteckning i protokoll från ett byggmöte.

Ni har alltså en fått en skriftlig ÄTA-beställning, såvida det inte gjorts avsteg från nyss nämnda paragraf i kontraktshandlingarna. Men frågan är om projektledaren är ombud för er beställare eller på annat sätt varit behörig att utföra dessa beställningar, vilket krävs för att beställningen ska vara bindande och för att ni ska ha rätt till betalning.

Om inte projektledaren står angiven som ombud i ert avtal eller annan kontrakts­handling eller i ett protokoll från startmötet får ni titta på om ni på annat sätt kan visa att projektledaren varit behörig att utföra beställningarna för beställarens räkning. Har projektledaren t.ex. getts någon form av fullmakt att företräda er beställare genom att närvara på byggmötena? Se om projektledaren gjort tidigare beställningar som er beställare godkänt och betalat, de kan då genom konkludent handlande bli bundna av dessa beställningar också. Det vill säga genom att inte invända mot projektledarens beställningar har beställaren agerat som om de godtagit dem. Men det är ni som måste bevisa detta mönster av tidigare beställningar för att få rätt till betalning.

Jag vill starkt rekommendera er att alltid ha koll på vem er beställares ombud är och se till att det är denne som undertecknar de överenskommelser ni gör. Om någon annan än ombudet närvarar vid byggmötet se till att behörigheten hos dem som deltar klargörs och att detta antecknas i protokollet.