Logga in

ROT-avdraget het fråga i riksdagen

Publicerad
11 okt 2016, 09:17

43 riksdagsmotioner tar upp ROT-avdraget i årets motionsflod som totalt innehåller hela 3 418 motioner. Det visar VVS-Forums granskning.

Tina Acketoft, Liberalerna, anser att ROT-avdraget ska kopplas till fastighet i stället för fastighetsägare:

”ROT-avdraget är i dag kopplat till den enskilda individen. I de allra flesta fall ägs en bostad av två personer, vilket då innebär att man tillsammans kan få en skattereduktion på 100 000 kronor per år (2×50 000 kronor). I de fall bostaden ägs av en person är maxreduktionen 50 000 kronor per kalenderår. Samtidigt är det ofta dessa hushåll som har det största behovet av en kostnadsmässigt överkomlig hjälp i hemmet. Underhållsbehovet av bostaden är densamma, men inkomsten, och fritiden, är hälften. Därför bör en översyn av gällande ROT-avdrag göras för att beräknas per bostad och år i stället för dagens per person och år.”

 

Centerpartistiska riksdagsledamoten Annika Qarlsson tycker att ROT- och RUT-avdrag ska gälla alla tjänster som ett hushåll köper:

”Genom att införa en utökad avdragsrätt från RUT och ROT till att gälla hushållens alla köpta tjänster så skulle nya tjänster, som inte erbjuds i dag, växa fram. När hushållen köper tjänster så är det med redan skattade medel, de är därför en priskänsligare konsumentgrupp än företagen. Det skulle gynna en hållbar ekonomi där konsumtion styrs mot tjänster, reparationer och dylikt i stället för varor.”

 

 

Socialdemokraten Pia Nilsson och hennes partikollegor Anna Wallén, Åsa Eriksson och Lars Eriksson vill förbjuda användandet av ROT-avdrag utomlands.

”År 2014 beviljades 1 900 svenskar 52 miljoner kronor i skattereduktion för RUT- och ROT-tjänster utförda i ett annat EU/EES-land. Det är en ökning med nästan 160 procent sedan 2011. Den största delen av utbetalningarna har gått till svenskars semesterbostäder i Spanien, Frankrike och i våra grannländer och vi kan anta att det i de allra flesta fall inte är svenska företag som har utfört arbetet.”

Även Johanna Haraldsson (S) motionerar om att ROT- och RUT-avdrag ska förbjudas i utlandet.

 

Centerns partiledare Annie Lööf skriver utförligt om ROT-avdraget i partiets budgetmotion ”Nytt ledarskap för Sverige”:

”För en hantverkare med en bruttolön på 30 000 kronor per månad minskade ROT-avdraget skattekilen från 160 kronor per arbetad timme till 14 kronor per arbetad timme. Med sänkningen av ROT ökar skattekilen igen från 14 kronor till 71 kronor, motsvarande en femdubbling av skattekilen.”

(Med skattekil avses skillnaden mellan arbetsgivarens bruttokostnad och vad den anställde har kvar netto efter att skatter och avgifter är betalda. Red anm.)

Annie Lööf vill återställa ROT-avdraget till 50 procent av arbetskostnaden, hon vill också utöka det till att gälla även installation av solceller.

 

Moderaterna Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman motionerar om att utöka ROT-avdraget till den ideella sektorn, bland annat genom att göra den ingående momsen avdragsgill eller genom ett riktat bidrag som motsvarar den ingående momsen i ROT-arbeten:

”En sådan åtgärd skulle få samma effekter vad avser informella (svarta) tjänster inom byggnadssektorn som skattereduktionen för reparation, om- och tillbyggnad av privata bostäder haft. Dessutom skulle det medföra ett påtagligt stöd för de ideella föreningar och organisationer som belastas av höga kostnader för att äga och förvalta lokaler och anläggningar.”

 

 

Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt menar att ROT-avdraget är en av de orsaker som gör bostadsbyggandet dyrare. Så här skriver han tillsammans med andra vänsterpartister i motionen ”Bra bostäder åt alla”:

”Höga produktionskostnader pekas ofta ut som en viktig faktor som hindrar bostadsbyggandet. Flera faktorer verkar fördyrande på byggandet, till exempel den bristande konkurrensen i byggsektorn liksom skattesubventioner i form av ROT- och ränteavdrag samt den avskaffade fastighetsskatten underblåser en brant prisutveckling uppåt. Att sänka byggpriserna är en viktig fråga för att kunna öka byggtakten.”