Logga in

Ny digital och sökbar Byggvarudeklaration

Publicerad
11 feb 2016, 11:25

Nu finns den nya digitala Byggvarudeklarationen eBVD2015 på plats. Innehållet är uppdaterat och ett nytt digitalt format har skapats för att hantera nuvarande och kommande krav på miljöinformation för byggvaror, uppger Föreningen för Byggvarudeklarationer (BVD-föreningen).

Innehållet har blivit uppdaterat men den stora nyheten är att registreringen sker genom ett verktyg direkt på nätet. Verktyget innehåller funktioner för att underlätta för tillverkare att registrera sina deklarationer, men också att administrera och spara dem. Den avgift som tas ut för registreringen, beror på antalet deklarationer, omsättning samt om företaget är medlem i Byggmaterialindustrierna.

För användare av Byggvarudeklarationer blir det nu också lättare att söka deklarationer på en samlad plats. Eftersom alla versioner sparas kommer även äldre Byggvarudeklarationer att bli tillgängliga.

Den nya eBVD2015 har, som den tidigare versionen, fokus på det kemiska innehållet. Redovisningen grundar sig på lagkrav och marknadskrav. Exempel på information som är lagkrav är att ange om varan har ett säkerhetsdatablad eller att uppge om ämnen på kandidatförteckningen finns i produkten som regleras i EU:s REACH-lagstiftningen. Ett marknadskrav är att deklarera minst 98 procent av innehållet i produkten. Vid klassificerade ämnen ska mer detaljerad information anges.

Nytt i eBVD2015 är att information om byggprodukter kopplat till certifieringssystemen för byggnader, LEED, Breeam och Miljöbyggnad är inkluderat. Det kan handla om till exempel kemiskt innehåll och emissioner från byggmaterial.

Nytt är också att företag anger om produkten är CE-märkt. Man kommer också att kunna ange om man tagit fram en EPD – Environmental Product Declaration, det vill säga en tredjepartsgranskad miljödeklaration.

Sociala aspekter är också nytt i eBVD. Där anger företag om de har uppförandekod eller riktlinjer för att hantera CSR-frågor (Corporate Social Responsibility). Det kan vara FN:s principer om mänskliga rättigheter eller Global Compact, ILO:s kärnkonventioner eller att man följer ISO standard 26 000. Som tillverkare förväntas man ha koll på minst ett steg tillbaka i leverantörskedjan och det innefattar krav på att närmaste underleverantör till exempel har tillfredställande löner, god arbetsmiljö och inte bedriver barnarbete.

En Byggvarudeklaration är en frivillig mall (egendeklaration) för hur tillverkare ska informera om en produkts miljöaspekter i olika skeden av dess livscykel. Mallen är utarbetad av hela byggsektorn genom BVD-föreningen. Informationen kan användas av beställare för att prioritera val av varor ur miljösynpunkt samt för att underlätta dokumentation av inbyggda varor till efterföljande drift och förvaltning. Deklarationen kommer som tidigare att finnas i både svensk och engelsk version.

Medlemmar i BVD-föreningen är Byggherrarna, Byggmaterialindustrierna, Fastighetsägarna, HSB Riksförbund, Sabo (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag), Svenska Teknik & Designföretagen och Sveriges Byggindustrier.

Läs mer på byggvarudeklarationer.se och byggmaterialindustrierna.se.