Logga in

Så ska jätten Assemblin leva upp till klimatmålen

Publicerad
27 jan 2021, 06:00

Koncernen tar ett helhetsgrepp om transporter, kontorsmiljö, produkter och återvinning i en ny klimatagenda som berör alla nära 6 000 anställda.

Klimatagendan som presenterades i september innehåller konkreta åtgärder och mål för hur klimatstrategin för omställning till ett klimatneutralt samhälle, som koncernen slog fast 2019, ska förverkligas.

”Svenska Grohechefen: ”Hur dumma var vi som använde plaströr?”

Utgångspunkten är att Assemblin under åren fram till 2040 ska ligga minst i nivå med de europeiska och nationella mål som fastställdes efter Parisavtalet. Med agendan försäkrar koncernen att de ska ha minskat sina koldioxidutsläpp med minst 50 procent till år 2030 och med minst 85 procent till 2040. Resterande andel fossila utsläpp ska det klimatkompenseras för.

Tio nya lagar som du bör ha koll på

 – Vi ska fasa ut fossila bränslen och gå öve”Jag tänker på den globala uppvärmningen”r till fossilfria servicebilar. Vi inför en gemensam policy för förmånsbilar som är anpassad till EU:s normer för utsläppsgränser vid nybilsproduktion. Våra kontor ska ha en klimatneutral uppvärmning från och med 2030, där det är möjligt med fossilfri el och annars genom klimatkompensation. Och så ska våra resor vara klimatneutrala från 2030, förklarar Åsvor Brynell, kommunikationschef och ansvarig för Assemblins hållbarhetsarbete.

Röranalys vd listar sju vinster för företag som byter till elbilar

 Klimatgendan innehåller också åtgärder för cirkuläritet och resurseffektivitet, som källsortering av restavfall, omhändertagande och helst återanvändning av spillmaterial och vilka krav Assemblin ska ställa på sina leverantörer i arbetet med omställning till fossilfri verksamhet.

– Här handlar det till exempel om att ställa krav på att leverantörerna utvecklar klimatneutrala produkter, framhåller Åsvor Brynell.

Hon berättar att koncernen nu planerar att löpande mäta och följa upp viktiga nyckeltal för att säkerställa att tidsplanen hålls. Det arbetet ska hållbarhetskommittén svar för och varje halvår rapportera resultatet av till koncernledningen.

Är du hållbar?

9 frågor att fundera på i hållbarhetsarbetet:

1. Hur kan ni vässa företagets affärsidé genom att arbeta mer hållbart?

2. I rekryteringsprocessen: Letar ni efter personer med miljöengagemang?
Ju fler eldsjälar det finns på ett företag – desto större chans att förändringar genomförs.

3. Använder ni farliga ämnen i något sammanhang?

4. Vad känner du till om dina leverantörers hållbarhetsarbete?

5. Vad vet du om arbetsmiljön hos tillverkarna av de produkter ni använder?

6. Kan företagets transporter göras resurseffektivare?

7. Tar ni hand om emballage och överblivet material på ett hållbart sätt?

8. Hur jobbar ni med arbetsmiljön i företaget, också ur mångfalds- och jämlikhetssynpunkt?

9. Har ni gjort allt som göras kan för att minska företagets energianvändning?