Logga in

8 nya lagar som du bör ha koll på

Publicerad
26 jun 2019, 23:19

Den första juli börjar en rad nya lagar att gälla. Vi har listat de viktigaste nyheterna för installationsbranschen.

Fler kan vara föräldralediga

Sambo till förälder likställs med förälder, vilket ger rätt till ledighet från arbetet i vissa fall. Dessutom likställs sambo med förälder vad gäller föräldrapenningförmåner även om sambon inte tidigare har varit gift med föräldern eller har gemensamma barn. Tidigare gällde detta bara för tillfällig föräldrapenning.

Börjar gälla den 1 juli 2019.

Likvärdiga villkor vid generationsskifte i fåmansföretag

Det blir samma skatt vid en överlåtelse av ett fåmansföretag till en närstående som till en utomstående. Ändringen innebär att 3:12-reglerna tillämpas även när samma eller likartad verksamhet bedrivs i ett indirekt ägt företag.

Börjar gälla den 1 juli 2019.

Foto: Getty Images

Den särskilda löneskatten för äldre avskaffas

Den särskilda löneskatten på lön och andra ersättningar för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år avskaffas. Den särskilda löneskatten avskaffas även på bland annat inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år och för personer.

Börjar gälla den 1 juli 2019.

Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

Skattereduktionen gäller för gåvor till godkända gåvomottagare. Skattereduktionen uppgår till 25 procent av underlaget. Skattereduktionen får för ett beskattningsår uppgå till högst 1 500 kronor.

Börjar gälla den 1 juli 2019.

Sänkt skatt för diesel i arbetsmaskiner

Befrielsen från koldioxidskatt för diesel i arbetsmaskiner och i vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet. Under tiden 1 juli – 31 december 2019 kommer nedsättningen vara 2 430 kronor per kubikmeter, varav 2 236 kronor är en nedsättning av koldioxidskatten och 194 kronor är en nedsättning av energiskatten.

Börjar gälla den 1 juli 2019.

Sänkt arbetsgivaravgift för skolungdomars lov- och helgjobb

Arbetsgivare som anställer unga personer mellan 15 och 18 år får sänkt arbetsgivaravgift med omkring två tredjedelar. Den nedsatta arbetsgivaravgiften gäller lön och andra ersättningar upp till 25 000 kronor per månad.

Börjar gälla den 1 augusti 2019.

Foto: Getty Images

Höjt tak för rutavdrag

Det nuvarande taket för rutavdrag för personer som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår. Det innebär att taket för rutavdraget blir 50 000 kronor för samtliga.

Rutavdraget gäller bland annat reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden.

Börjar gälla den 1 juli 2019.

Förlängt växa-stöd för enmansföretag

Växa-stödet ska underlätta för fler enmansföretag att anställa en första medarbetare. Enmansföretagen har bland annat rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna så att bara ålderspensionsavgift betalas i som längst 12 månader i följd. Med de nya reglerna förlängs den tiden till 24 månader.

Börjar gälla den 1 augusti 2019.

Källa: Regeringskansliet