Logga in

Därför får de böta för värmepumpen

Publicerad
10 dec 2018, 14:52

Ett företag i Skåne ska betala 10 000 kronor i miljösanktionsavgift för en värmepump.

Våren 2015 lät fastighets- och VVS-företaget Fastighetsskötsel och Underhåll i Skåne AB installera en värmepump i en av sina fastigheter, ett flerbostadshus i Hörby.

Läs mer: Köldmediet kan bli dyrt

Våren 2018 skickade kommunen ut en enkät om egenkontroll till Fastighetsskötsel och Underhåll i Skåne AB.

Företaget svarade bland annat att det fanns en värmepump i ett av hyreshusen i Hörby.

Kommunen begärde kompletteringar och fick då veta att värmepumpen innehöll 26,5 kg köldmedia av den fluorerade växthusgasen R407C, så kallad F-gas.

Från 1 januari 2017 finns lagkrav på kontroll av läckor från F-gaser även för aggregat under 3 kg om fyllnadsmängden motsvarar 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer.

I Hörby-fallet handlar det om betydligt större kvantiteter, hela 47,01 ton koldioxidekvivalenter.

Först i april i år, tre år efter installationen lät fastighetsägaren göra en första kontroll.

Kontroller ska göras årligen för att hindra läckage av köldmediet. Även föregående års kontroller och eventuella läckage ska redovisas i en årlig rapportering.

Fastighetsskötsel och Underhåll i Skåne AB förklarade att man tagit för givet att installatören av värmepumpen skulle kontakta berörd myndighet om installationen.

Läs mer: ”Vore häftigt att bli självförsörjande”

Dessutom hade värmepumpen inte fungerat som utlovats och stått still stora delar av året. I stället hade fjärrvärmen kopplats in.

Miljönämnden i Hörby kommun beslutade att ge Fastighetsskötsel och Underhåll i Skåne AB två miljösanktionsavgifter på 5 000 kronor vardera, totalt 10 000 kronor.

Detta eftersom bolaget inte hade gjort kontroller inom rätt tidsintervall.

Företaget överklagade till Mark- och miljödomstolen i Växjö, som dock slog fast kommunens beslut.

Vd:n för Fastighetsskötsel och Underhåll i Skåne AB vill inte kommentera fallet.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft och kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen till och med den 11 december 2018.