Logga in

Fick ut sekretessbelagda planer för VA-system

Publicerad
19 apr 2018, 09:30

En 39-årig man i Botkyrka får ut tidigare sekretessbelagda planer och kartor över delar av kommunens VA-nät.

Mannen hade begärt ut ett antal handlingar som bland annat innehöll planer och kartor över delar av vatten- och avloppsnätet i Botkyrka kommun, men nekades först detta på grund av sekretess.

– När det gäller kritiska infrastrukturer, som exempelvis VA-system, finns en hotbild från mer eller mindre avancerade antagonister. Det vill säga från rent bus via terrorism till statliga aktörer.  Även om infrastrukturen ofta är svår att dölja, bör man tänka till innan man publicerar data eller kartbilder på web som ger översikt. Informationsinhämtning pågår ständigt, liksom att någon kan få ideer av att ”råka” hitta nåt, säger Jan-Olof Olsson på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap till VVS-Forum.

Det är alltid en avvägning vad som ska publiceras för att allmänheten har nytta av det respektive kan vara skadligt. Att publicera systemöverskter är den största risken, samtidigt som nyttan för den enskilde av den informationen är begränsad.

De aktuella handlingarna utgörs av planskisser med uppgifter om bland annat placering av vatten- och avloppsledningar.

Vad mannen skulle ha planskisserna till framgår inte av domstolsprotokollet.

Läs mer: Så mycket får entreprenören böta

I Botkyrka används cirka 16 miljoner liter vatten per dygn. Under marken finns 850 kilometer ledning för att transportera vattnet fram och tillbaka.

– Generellt så prövar vi alltid alla ärenden individuellt innan vi lämnar ut uppgifter om kommunens VA-system, säger Sofia Pettersson, kommunikatör på Botkyrka kommun.

Hon hänvisar till kommunens VA-chef, Linda Evjen, som inte ser någon speciell risk eller konsekvens av domen. 

De aktuella handlingarna rör sig om plankartor och planbeskrivning av ett bostadsområde med 440 lägenheter i flerbostadshus och 80 småhus i Eriksberg i Botkyrka.

Inom området finns kommunala VA-ledningar, som också ska byggas ut när detaljplanen vunnit laga kraft.

– I det aktuella ärendet som domen avser ville vi inte lämna ut planhandlingarna direkt eftersom de inte var färdiga för granskningsskede, utan bedömdes som arbetsmaterial, förklarar Linda Evjen, VA-chef på Botkyrka kommun. 

Cirka 320 kilometer vattenledning och 530 kilometer avloppsledning, hälften för spillvatten och hälften för dagvatten, enligt uppgifter på kommunens hemsida.

De aktuella handlingarna utgjordes av planskisser med uppgifter om bland annat placering av vatten- och avloppsledningar.

Botkyrka kommun hänvisar till offentlighet- och sekretesslagen som säger att sekretess gäller för uppgift som kan bidra till upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärd, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs och åtgärden avser byggnader eller andra anläggningar.

Med anläggningar avses bland annat kulvertsystem för vatten- och avloppsledningar.

Läs mer: VVS-montör fick inte elbehörighet

Men Kammarrätten i Stockholm slår fast att handlingarna inte omfattades av sekretess och därför skulle lämnas ut till mannen.

Domstolen menade att handlingarna ”inte innehåller några upplysningar om säkerhets- eller bevakningsåtgärder gällande ledningarna eller deras användning”.

Beslutet kan inte överklagas.