Logga in

Därför får värmepumpen fortsätta bullra

Publicerad
2 feb 2018, 14:24

Mannen klagade hos kommunen på grannens bullrande luftvärmepump. Men hans egen ovilja att medverka till lösningar blev hans fall. 

Efter mannens klagomål genomförde miljöförvaltningen i Lund indikerande ljudmätningar vid värmepumpen och tomtgränsen mellan fastigheterna.

I juni 2014 förelade miljönämnden kvinnan i grannfastigheten att se till att ljudnivån från värmepumpen uppfyllde riktvärdena för buller. Dessutom skulle en ljudmätning genomföras av sakkunnig när bullret från värmepumpen var som högst. Inom sex månader skulle värmepumpägaren redovisa åtgärderna och resultatet av ljudmätningen.

Kvinnan planerade då att bygga ett bullerplank för att uppfylla nämndens beslut. Den klagande grannen motsatte sig dock bygglov för bullerplanket. Frågan avgjordes inte förrän i slutet av 2016 då Mark- och miljööverdomstolen sa nej till bygglovet för planket.

Läs mer: Därför rasar försäljningen av bergvärme

Miljönämnden ville då utföra ljudmätningar inomhus, utomhus vid fasad samt eventuellt på uteplats hos den klagande mannen. Men mannen ville inte låta nämnden göra mätningarna. Han ville att ärendet skulle avgöras på det befintliga underlaget.  

Problemet var att praxis kring den här typen av ärenden hunnit ändrats sedan nämndens föreläggande 2014. Ljudmätning ska inte längre ska utföras vid tomtgräns utan vid fasad och uteplats. Uppgifter om bullernivån vid fasad och uteplats saknades, liksom mätning inomhus.

De tidigare gjorda mätningarna vid tomtgränsen var inte tillräckligt underlag för att nämnden skulle kunna visa att visa att riktvärdena överskreds. Att det hunnit gå så lång tid sedan de tidigare mätningarna innebar dessutom att det behövdes nya. Situationen och ljudnivåerna kunde ha ändrats sedan dess.

Nämnden ansåg det omöjligt att gå vidare och beslutade i april 2017 att avsluta ärendet utan ytterligare åtgärd.

”Den klagande vill inte medverka till att nödvändiga indikerande ljudmätningar utförs, samt önskar beslut i ärendet utan att miljönämnden fått utreda ärendet vidare”,  skriver nämnden i sitt beslut.

Läs mer: Mindre störande ljud med ny ventilationsteknik

Mannen överklagade nämndens beslut till länsstyrelsen i Skåne. Han yrkade på nyttjandeförbud för värmepumpen på den befintliga platsen. Samtidigt uppgav han att han aldrig hävdat att det är någon bullerstörningar inomhus hos honom. Vad som behöver prövas är om det finns någon bullerstörning utomhus, menade mannen. 

Länsstyrelsen fastslog i augusti förra året att ett förbud mot värmepumpen är en mycket ingripande åtgärd. För ett förbud krävs en utredning som styrker att det skulle vara motiverat. I den befintliga utredningen finns dock inget som tyder att på att det finns anledning till ett förbud mot att använda värmepumpen på den befintliga platsen. 

Även länsstyrelsen ansåg att det krävdes nya ljudmätningar för att kunna gå vidare  och avslog mannens överklagan.

Mannen överklagade länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. 

Läs mer: Tvingas byta oljepanna till värmepump

Den 23 januari meddelade Mark- och miljödomstolen att den gör samma bedömning som länsstyrelsen och avslår överklagandet. 

Den aktuella domen kan överklagas senast den 13 februari till Mark- och mijööverdomstolen vid Svea hovrätt.