CE-märkning ingen garanti för rent avlopp

Publicerad 23 maj 2016, 10:21

Även CE-märkta minireningsverk omfattas av hälso- och miljökrav, enligt svensk miljölagstiftning. Det har Mark- och miljööverdomstolen nu fastslagit.

I ett aktuellt överklagande slår Mark- och miljööverdomstolen fast att enbart CE-märkning inte är någon garanti att minireningsverk klarar hälso- och miljökrav.

Rättsfallet gäller en installation av en enskild avloppsanläggning för WC- och BDT-vatten i en grund badvik i ett fritidshusområde vid Gullmarsfjorden. Installation godkändes inte av Samhällsbyggnadsnämnden i Uddevalla kommun, men detta beslut upphävdes senare av Mark- och miljödomstolen.

Kommunen menade att det krävs prestandadeklarationer utöver de som görs för CE-märkning, bland annat för utsläpp av kväve och fosfor, för att visa att anläggningen klarar reningskraven. Gullmarsfjorden är ett Natura 2000-område och naturreservat.

Samhällsbyggnadsnämnden skriver i sin talan:

”Det förhållandet att minireningsverket uppfyller funktionskraven enligt EU-standard innebär inte att det med säkerhet går att avgöra vad reningsverket klarar av i verkligheten. Testerna är inte anpassade till verkliga förhållanden och totalhalt kväve och hygienparametrar såsom utgående halter av bakterier testas ofta inte överhuvudtaget och ingår inte som en del i standarden.”

Läs rättsfallet här.