Granskning av upphandling får göras av facket

Publicerad 21 jan 2016, 13:38

Upphandlingsreglerna förbjuder inte att Byggnads och andra fackföreningar kontrollerar om leverantörer följer avtal efter att en offentlig upphandling är avslutad. Det meddelar Konkurrensverket i dag efter en tidigare anmälan från Svenskt Näringsliv, enligt ett pressmeddelande från myndigheten.

Konkurrensverket har utrett om Malmö följt upphandlingsreglerna när kommunen använt den så kallade Vita jobb-modellens system för uppföljning av avtal. I modellen ingår att fackförbund utför viss uppföljning av det upphandlade kontraktet. I Malmö-fallet har modellen använts inom byggsektorn och det är Byggnads som har granskat de offentliga upphandlingarna.

Uppföljning och kontroll av att avtalsvillkor har uppfyllts är en viktig uppgift i samband med offentlig upphandling.

– Utan uppföljning vet inte kommuner eller andra upphandlande myndigheter om de verkligen fått det som avtalats med leverantören. Rutiner för avtalsuppföljning bör vara en självklarhet, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom, i pressmeddelandet.

Konkurrensverket har fått in en anmälan från Svenskt Näringsliv att Malmö stad anlitat en fackförening för att följa upp avtal mellan kommunen och leverantörer. Den Vita jobb-modell som Malmö använder bygger dels på vissa särskilda kontraktsvillkor som leverantören åtar sig att följa, dels på uppföljning och kontroll av att dessa villkor uppfylls.

– Det juridiska ansvaret för uppföljning av avtal kan inte delegeras, det ligger alltid hos myndigheten. Men inget i upphandlingsreglerna hindrar att själva uppföljningen sker genom att någon annan anlitas, menar Dan Sjöblom.

Upphandlingsreglerna säger ingenting om vad en leverantör kan göra om denne anser att ett visst ombud går utöver sina befogenheter eller är olämpliga. Tvister avseende sådana frågor får lösas genom kontraktsrättsliga bestämmelser eftersom upphandlingen är avslutad, enligt Konkurrensverket, som dock inte har något tillsynsansvar när det gäller de kontraktsrättsliga frågorna och därför har avskrivit ärendet.

FAKTA/Vita jobb-modellen

  • Vita jobb-modellen har utarbetats i samarbete mellan kommuner och fackföreningar som särskilt drabbas av svartarbete vid offentlig upphandling. Vita jobb-modellen drivs nu av Landsorganisationen i Sverige i samarbete med samtliga LO-förbund.
  • Modellen innebär att den upphandlande myndigheten ställer krav på att huvudentreprenören ska svara för att sociala villkor tillämpas under upphandlingen. Upphandlaren kräver alltså inte att leverantören ska ha tecknat kollektivavtal eller tillämpa alla kollektivavtalets bestämmelser, endast utvalda delar som är förenliga med upphandlingslagstiftningen.
  • Avtalet innebär även att leverantören är skyldig att fullgöra sociala skyldigheter såvitt avser skatt sociala avgifter etc under upphandlingen och underkasta sig kontroll av att dessa särskilda villkor följs av särskilda av upphandlaren utsedda kontrollörer, exempelvis facket.