Logga in

11 regeringsförslag som berör VVS-branschen

Publicerad
16 jan 2020, 12:47

Byggnaders energiprestanda. Ekologiskt hållbara avlopp. Varningsmeddelanden på webben för företagare som inte följer konsumentskyddet. Och naturligtvis den ekonomiska vårproppen. Det är några exempel på de regeringsförslag som kommer under det första halvåret 2020.

VVS-Forum har granskat samtliga regeringsförslag som kommer under våren 2020 och gjort ett branschanpassat urval. Totalt handlar det om 153 propositioner och skrivelser som presenteras för Sveriges riksdag under våren 2020.

De flesta väntas bli slutbehandlade av riksdagen före sommaruppehållet.

8 nya lagar att ha koll på efter årsskiftet

Angivet datum eller månad visar när propositionen senast ska lämnas till riksdagen.

1) 2020 års ekonomiska vårproposition, 15 april. Budgetpropositionen är ett säkert vårtecken, som dock inte brukar innehålla några större politiska överraskningar. De tunga förslagen brukar komma i höstbudgeten.

2) Byggnaders energiprestanda, 18 februari. Boverket har tidigare föreslagit att primärenergifaktor (den faktor för hur en byggnads energianvändning hittills har räknas ut) ska ändras till viktningsfaktorer (per energibärare, exempelvis el, fjärrvärme, fjärrkyla och biobränsle). Viktningsfaktorn ska bidra till teknikneutralitet mellan hållbara uppvärmningssystem som inte är fossilbränslebaserade. Men förslaget har fått kritik från såväl bransch- som miljöorganisationer.

Utsläppen från uppvärmning av byggnader fortsätter minska

3) Hållbara vattentjänster, september. Med vattentjänster menas dricksvatten och avlopp. För att vara ekologiskt hållbart ska avlopp inte leda till övergödning eller spridning av kemikalier och smittämnen.

4) Stärkt konsumentskydd, 17 mars. Myndigheter ska få köpa produkter under dold identitet, så kallade testköp, om det är nödvändigt för tillsynen. Utredningen föreslår också att en företagare som på internet exempelvis använder vilseledande marknadsföring ska kunna åläggas att ta in ett varningsmeddelande som tydligt visas på webbplatsen.

5) Nya regler om bygglov, maj. Bygg-, rivnings- och marklov regleras för en effektivare byggprocess.

6) Uppföljning av yrkeskvalifikationsdirektivet, september. Direktivet innehåller bestämmelser om hur yrkeskvalifikationer för ett yrke som förvärvats i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz ska erkännas i en annan medlemsstat där yrket är reglerat.Elektriker och ingenjörer är ett exempel på sådana yrken.

7) Ändringar i utstationeringsdirektivet, 17 mars. Utstationering innebär att en löntagare från ett EU-land under en bestämd tidsperiod arbetar i ett annat medlemsland. Direktivet styr vilka rättigheter och skyldigheter utstationerade löntagare och deras arbetsgivare har. Ändringarna gäller bland annat utökat skydd för utstationerade arbetstagare samt deras rätt till mer likabehandling i fråga om lön.

8) Ett effektivare Konkurrensverk, juni. Upphandling ska regleras tydligare och tillsynen ska motverka och uppmärksamma korruption.

Bostadsbolaget döms för felaktig upphandling

9) Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling, 21 januari. Det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige höjs från 230 000 kronor till 450 000 kronor per månad.

10) Ingångsavdrag, 17 mars. Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt från arbetsmarknaden, till exempel äldre, personer med nedsatt arbetsförmåga och andra som riskerar att bli långtidsarbetslösa. Detta gäller lön och andra ersättningar upp till 23 500 kronor per månad.

11) Ändrade EU-regler om energieffektivitet, september. EU:s energieffektivitetsdirektiv har ändrats, något som påverkar exempelvis byggsektorn.

Läs regeringens hela lista över propositioner här.