Logga in

Inför valet: Så tycker partierna i branschfrågorna

Publicerad
3 sep 2018, 13:49

Snart val. Har du koll på exempelvis hur partierna vill verka för en sund konkurrens? Vi ställde tre frågor till dem.

Socialdemokraterna

”Uppvärdera yrkesutbildningen”

Hur vill ni förändra yrkesutbildningen och se till att byggbranschen klarar framtida kompetensförsörjning?

Yrkesutbildningen måste uppvärderas. Det finns möjlighet att ha snabbspår för nyanlända. Arbetsmark­nadens parter och staten behöver utveckla bättre system för kompetensför­sörjning, omställning och rehabilitering. För att underlätta för yrkesaktiva att utveckla sin kompetens behövs nya modeller för studiefinansiering.

Hur vill ni verka för en sund konkurrens i byggbranschen?

Vi har infört ett entreprenörs­ansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen för att motverka att seriösa aktörer konkurreras ut av de som till exempel fuskar med skatten. Vi har också infört så kallade personal-liggare samt beslutat att uppgifter om löner och skatteavdrag till varje anställd ska lämnas månadsvis i stället för i en årlig kontrolluppgift.

Vad är ert viktigaste budskap till bygg- och installationsbranschen inför valet?

Viktigast är att lösa bostadsbristen och då krävs en fortsatt hög takt i bostadsbyggandet. Det behövs bostäder på olika kostnadsnivåer, så att alla har råd med en bostad. Vi har under mandatperioden genomfört flera reformer för ökat bostadsbyggande: investeringsstöd för byggande av hyresrätter, byggbonus för kommuner som tar ansvar för bostadsförsörjningen samt stimulanser för upprustning.

 

Vänsterpartiet

”Fler kvinnor i branschen”

Hur vill ni förändra yrkesutbildningen och se till att byggbranschen klarar framtida kompetensförsörjning?

Vi vill få fler ungdomar att välja gymnasieskolans yrkesprogram inriktat mot byggsektorn. Vi vill att yrkesprogrammen ska ge högskole­behörighet och ha statliga medel för informationskampanjer i grund­skolan. För det andra vill vi få fler kvinnor att välja byggbranschen. För det tredje vill vi skapa fler vägar in i byggbranschen.

Hur vill ni verka för en sund konkurrens i byggbranschen?

Att det alltid vid upphandlingar ska ställas krav på kollektivavtal eller villkor som följer av kollektivavtal. Vi vill utöka huvudentreprenörsansvaret och minska antalet underentreprenörs­kedjor. Regionala skyddsombud bör få besöka arbetsplatser där det saknas medlemmar i facklig organisation. Arbetsmiljöverket bör få mer resurser för fler inspektioner.

Vad är ert viktigaste budskap till bygg- och installationsbranschen inför valet?

Kollektivavtalens ställning på arbetsmarknaden måste stärkas och den svenska modellen försvaras och utvecklas. Vi vill ha höjd A-kassa och fungerande sjukförsäkring. För att få fart på byggtempot måste staten ta större ansvar för finansieringen. Vi vill utöka investeringsstödet, förstärka byggbonusen och införa statliga topplån till företag som bygger hyresrätter.

 

Miljöpartiet

”Mer samverkan med arbetsliv”

Hur vill ni förändra yrkesutbildningen och se till att byggbranschen klarar framtida kompetensförsörjning?

Vi vill att alla nationella yrkes­program också ska ge grund­läggande behörighet till högskolan, eftersom det ökar yrkesprogrammens attraktivitet. Vi vill också att universitet, högskolor och yrkeshögskolor samverkar mer med arbetsliv och branscher för att uppnå bättre kompetensförsörjning. I dag har arbetsmarknadens parter få möjligheter att påverka utbildningsutbudet.

Hur vill ni verka för en sund konkurrens i byggbranschen?

Miljöpartiet vill att byggsektorn ska fungera bättre genom ökad konkurrens. Vi fokuserar på att förbättra förutsättningarna för små- och medelstora byggföretag så att fler ska kunna vara med och bygga våra hållbara samhällen. Vi jobbar ständigt med regelförbättringar. Till exempel har vi i rege­ringen tillsatt en utredning för att modernisera Boverkets byggregler.

Vad är ert viktigaste budskap till bygg- och installationsbranschen inför valet?

Miljöpartiet vill åstadkomma en hållbar och cirkulär bygg- och bostadspolitik genom att införa minimikrav på byggnaders miljöbelastning ur ett livscykelperspektiv, införa klimatdeklaration av nya byggnader och ett nationellt mål att minst hälften av alla bostäder i flerbostadshus 2025 ska byggas med trästomme och underlätta för småskalig och förnybar energi­produktion och lagring i fastigheter.

 

Centerpartiet

”Effektivare kontroller”

Hur vill ni förändra yrkesutbildningen och se till att byggbranschen klarar framtida kompetensförsörjning?

Det gäller att hitta sätt att vägleda människor så att de kan få den utbildning som krävs. Yrkesinriktad SFI är ett bra exempel. Kommuner och regioner behöver också kunna erbjuda yrkes- och vuxenutbildningar som motsvarar behoven. Vid sidan av dagens treåriga gymnasieprogram ska det finnas möjlighet att söka till en tvåårig yrkesskola på gymnasial nivå, med fokus på yrkesämnen och, för nyanlända, svenska.

Hur vill ni verka för en sund konkurrens i byggbranschen?

Små och växande företag måste ges goda förutsättningar att klara sig. Skatteverket behöver utarbeta digitala verktyg så att kontroller och redovisning kan ske enklare och mer effektivt. Vi är också kritiska till att den nya lagen om offentlig upphandling i praktiken möjliggör för kommuner att ställa krav på kollektivavtal vid upphandling. Det utesluter små företag och snedvrider konkurrensen.

Vad är ert viktigaste budskap till bygg- och installationsbranschen inför valet?

Vi vill göra det lättare och mer attraktivt att utbilda sig via yrkesutbildningar. Dessutom vill vi komma åt oseriösa aktörer genom modernare och mer effektiva kontroller. Vi vill också sänka kostnaderna för att driva företag och anställa och vi vill införa ett grönt avdrag för den som vill göra klimatsmarta investeringar i det egna boendet.

 

Liberalerna

”Sänk skatterna”

Hur vill ni förändra yrkesutbildningen och se till att byggbranschen klarar framtida kompetensförsörjning?

Vi vill göra gymnasieskolans yrkesutbildning mer branschnära. Yrkesprogrammen ska vara både två- och treåriga. Den tvååriga yrkesutbildningen ska organiseras som en yrkesskola, sökbar för alla med tydligt yrkesfokus. Lärlingssystemet bör omfatta fler yrken och vi vill ha en försöksverksamhet kring gymnasial lärlingsutbildning där branscher och arbetsgivare har ökat inflytande och ansvar.

Vad är ert viktigaste budskap till bygg- och installationsbranschen inför valet?

Konkurrens sänker priserna och effektiviserar byggandet. Men den måste vara sund så att laglydiga företag inte slås ut och arbetsmiljön måste förbli god. Därför måste vi se till att det finns ett regelverk som omfattar alla arbetsplatser samt att alla företag betalar skatt. Då ser vi till att konkurrens är sund, lönerna för byggnadsarbete förblir höga samt att priset för att bygga bostäder inte förblir de högsta i Europa.

Vad är ert viktigaste budskap till bygg- och installationsbranschen inför valet?

Det måste löna sig att arbeta och utbilda sig. Marginalskatterna på de högsta inkomsterna ska sänkas. Dagens skattesystem möter inte morgondagens utmaningar. Sverige bör därför genomföra en omfattande skattereform där kraftigt sänkta skatter på arbete och företagande växlas mot höjda konsumtionsskatter och miljöskatter.

 

Moderaterna

”Offentliga aktörer har stort ansvar”

Hur vill ni förändra yrkesutbildningen och se till att byggbranschen klarar framtida kompetensförsörjning?

Den generella kompetensbristen löses på lång sikt genom att vi främjar det livslånga lärandet och skapar incitament för människor att fortbilda och omskola sig mitt i livet, till exempel på yrkeshögskolan. Därför föreslår vi höjd åldersgräns för studiemedel och höjt fribelopp. Vi vill även skapa fler vägar till ingenjörsutbildningar genom en satsning på det tekniska basåret.

Vad är ert viktigaste budskap till bygg- och installationsbranschen inför valet?

Offentliga aktörer har ett stort ansvar i att formulera upphandlingar så att konkurrensen främjas. Ju fler aktörer som konkurrerar om ett projekt, desto bättre kan resultatet bli för såväl klimatet som för ekonomin.

Vad är ert viktigaste budskap till bygg- och installationsbranschen inför valet?

Moderaterna kommer att se till att det genomförs genomgripande regelförenklingar i lagstiftningen kring plan- och byggprocessen så att fler bostäder kan byggas betydligt snabbare, på fler platser och till lägre produktionskostnad än idag. Vi vill att det byggs mer av alla olika upplåtelseformer.

 

Kristdemokraterna

”Större mångfald av aktörer”

Hur vill ni förändra yrkesutbildningen och se till att byggbranschen klarar framtida kompetensförsörjning?

Yrkesutbildningarnas status behöver stärkas för att fler ungdomar ska välja dem. Vi vill införa en tvåårig yrkesutbildning som kompletterar de treåriga yrkesutbildningarna och där man fokuserar mer på yrkesämnet vilket minskar utslagningen och främjar en yrkesidentitet. Vi vill också framhäva utvecklingen av lärlingsprogram som kopplas till de yrkesinriktade gymnasieprogrammen.

Vad är ert viktigaste budskap till bygg- och installationsbranschen inför valet?

Kommunen har ett stort ansvar att främja villkor som gör det möjligt för en större mångfald av aktörer, såväl stora som små, genom processen för tilldelning av mark och vid upphandling. Kommunen, som beställare, bör ta ett större ansvar för goda arbetsvillkor.

Vad är ert viktigaste budskap till bygg- och installationsbranschen inför valet?

Vi vill utveckla och bredda ROT till att även inkludera installationer av olika slag. Vi ska fortsätta reformera villkoren för byggande av bostäder. Kraften i efterfrågan måste stärkas, bland annat genom en lösning för ett nytt bosparande.

 

Sverigedemokraterna

”Arbetsförmedlingen är ineffektiv”

Hur vill ni förändra yrkesutbildningen och se till att byggbranschen klarar framtida kompetensförsörjning?

Alltför många utbildar sig på teoretiska linjer, ibland med klent resultat. Fler behöver i stället gå praktisk yrkes­utbildning. Myndigheten för ­yrkeshögskolan bör få ökade anslag, på bekostnad av den ineffektiva Arbetsförmedlingen.

Vad är ert viktigaste budskap till bygg- och installationsbranschen inför valet?

Företag ska inte vinna en upphandling genom dåliga arbetsförhållanden för dess anställda, obefintlig kunskap om branschens specifika regler. Vi vill se en samordning mellan ­branschen och de olika myndigheterna för att få bukt med oseriösa aktörer.

Vad är ert viktigaste budskap till bygg- och installationsbranschen inför valet?

Genom offensiva förslag för näringslivsklimatet bjuder vi företagen en god miljö att utvecklas i. De viktigaste problemen att vidta åtgärder mot är bristen på kompetens, kostsamma regler och administration samt de höga kostnaderna för att anställa.