Logga in

Fick fakturera för tillsyn av innemiljön

Publicerad
13 feb 2018, 06:00

Mark- och miljödomstolen ger en kommun rätt att ta betalt för tillsyn av inomhusmiljön i ett flerbostadshus, något som tidigare varit otillåtet vid OVK.

Våren 2016 kom ett klagomål in till miljönämnden i Nyköpings kommun om dålig inomhusmiljö i ett flerbostadshus.

Nämnden beslutade att ta sig an fallet och göra en inspektion i huset, där fann inspektörerna brister i badrummens ytskikt och att flera av de boende mådde dåligt i sina hem.

Läs mer: Så ska OVK förbättras

Ett vanligt tillsynsärende, kan tyckas, men det ovanliga är att miljönämnden i Nyköping vill ha betalt för sitt tillsynsarbete. Och nu får rätt att göra det, av Mark- och miljödomstolen.

Sedan1999 har det i princip varit omöjligt för kommunerna att ta ut administrativa avgifter i samband med OVK, obligatorisk ventilationskontroll.

Då kom nämligen en vägledande dom i Regeringsrätten där kommunerna förbjöds att ta betalt av fastighetsägarna för tillsynen och den administrativa hanteringen.

Därefter har OVK legat långt ner på kommunernas prioriteringslista.

Läs mer: Kraven på OVK-kontrollanter sänks

I det nu aktuella fallet beslutade miljönämnden i januari 2017 att en privat fastighetsägare skulle betala en avgift på 4 950 kronor för tillsyn enligt miljöbalken. Avgiften baserades på att tillsynsärendet handlagts i 5,5 timme.

Nämnden motiverade sitt agerande så här:

”Såsom tillsynsmyndighet åligger det nämnden att på eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken. Nämnden ska även vidta de åtgärder som krävs för att åstadkomma rättelse.”

Det privata fastighetsbolaget överklagade nämndens beslut till länsstyrelsen, som i oktober 2017 beslutade att upphäva beslutet.

Läs mer: OVK allt sämre

Företaget pekar också på att den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) är genomförd och godkänd i det aktuella flerbostadshuset.

”Ingenting i nämndens protokoll visar på något som skulle kunna vara skadligt för människors hälsa”, menar fastighetsägaren som sett över ventilationen och bytt motor i en köksfläkt.

Men Mark- och miljödomstolen slår nu fast att tillsynsmyndigheten har rätt att ta ut en avgift för sina kostnader för tillsyn enligt miljöbalken.

Domstolen hänvisar till lagens förarbeten där det framgår att ”tillsynen över miljöbalkens område i huvudsak är avgiftsfinansierad”.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft och kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt senast den 28 februari 2018.

Lina Ström, bygglovshandläggare, Ludvika

Lina Ström, bygglovshandläggare i Ludvika, påpekar dock att OVK lyder under plan- och bygglagstiftningen, PBL, inte under miljöbalken.

– Vad jag kan se så är det tillsyn enligt miljöbalken, och där finns det andra möjligheter att ta betalt för tillsynen. Där går det att ställa krav på att ventilation med mera fungerar, men man har inte rätt att ställa krav på just en OVK-besiktning. Det måste vara ett föreläggande enligt PBL, säger hon och tillägger:

– Vi har faktiskt haft lite dialog internt om att flytta delar av tillsynen till miljö, för att kunna använda oss av möjligheten i miljöbalken att ta betalt. 

Läs mer om OVK i VVS-Forum nr 2/2018 som utkommer den 22 februari.