Logga in

Satsning på inomhusmiljö

Publicerad
19 dec 2017, 05:38

Boverket får regeringsuppdrag att arbeta för bättre inomhusmiljö och säkra byggnader.

Boverkets uppdrag blir att samla in, kvalitetssäkra och sprida information om byggnaders inomhusmiljö. Syftet är att öka medvetenheten om vilka brister i inomhusmiljö som kan uppstå, vanliga orsaker till bristerna och hur de kan undvikas eller åtgärdas.

Informationen ska vara källa till kunskap om byggnaders inomhusmiljö och göras lätt tillgänglig för berörda målgrupper.

LÄS MER: Så halverades partikelhalten på Hornsgatan

Boverket ska också uppdatera materialet i BETSI* så att det ska kunna utgöra underlag till utredningar och informationsinsatser. Regeringen menar att materialet är unikt då det bygger på undersökningar av varje byggnad på plats. Urvalet är också tillräckligt stort och tillräckligt spritt över landet för att kunna ligga till grund för slutsatser om bebyggelsen i sin helhet.

I Boverkets uppdrag ingår även att identifiera och utreda systematiska fel inom byggandet och utbredda skador i byggnadsbeståndet, som kan påverka människors hälsa eller säkerhet. Fokus är systematiska fel och utbredda skador men även analysera enskilda händelser som kan vara tecken på systematiskt fel eller skada.

Boverket ska även verka för ökad kunskap om hur fel och skador kan undvikas, utan att hämma den tekniska utvecklingen och med beaktande av byggnadens tekniska egenskapskrav. Myndigheten ska ha kontinuerlig dialog med berörda aktörer som byggföretag, tillverkare av byggprodukter, branschorganisationer, myndigheter, forskningsinstitut, försäkringsbolag, och arbetsmarknadens parter, uppger regeringen.

Uppdraget ska utföras under 2018–2021. För 2018 avsätts 16 miljoner kronor.

*BETSI (Byggnaders energianvändning, tekniska status och innemiljö) var en rikstäckande undersökning som genomfördes 2007–2008 för att få fram uppgifter om det svenska bostadsbeståndet.