Logga in

Inget bygglov för mindre ombyggnader

Publicerad
17 feb 2017, 14:02

Undantag för mindre ombyggnader och minskad kommunal byråkrati ska göra det enklare att bygga. Härnäst står solceller på tur att undantas från bygglov. 

– Kommuners resurser ska användas till det som är viktigt och prioriterat. Därför ser vi ett värde i att enskilda fastighetsägare ska kunna göra mindre åtgärder, som att bygga till en balkong på villan, utan att behöva söka bygglov, säger bostadsminister Peter Eriksson (MP), i ett pressmeddelande.

Regeringen vill effektivisera och förenkla plan- och bygglagen (PBL) genom att sätta en deadline för länsstyrelsers upphävandebeslut i detaljplansärenden och införa undantag från kraven på bygglov.

Enligt regeringsförslaget ska en kommun under detaljplansprocessen i ett tidigt skede kunna få ett tydligt besked av länsstyrelsen gällande statens intressen.

Max två månader får länsstyrelsen ta på sig för att upphäva kommunbeslut som gäller detaljplan eller områdesbestämmelser efter överprövning.

Detaljplaner ska kunna antas av kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden, för att minska korta ned handläggningstider.

Ytterligare åtgärder som ska undantas från kravet på bygglov kan handla om byte av en fasadfärg och om mindre tillbyggnader som exempelvis balkong eller burspråk.

Sen tidigare har det aviserats i regeringen bostadspolitiska paket möjligheten att införa ytterligare undantag från kravet på bygglov. Regeringen avser därför att ge Boverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för att undanta altaner och andra fasadåtgärder, inklusive solceller, från kravet på bygglov.

Läs regeringsförslaget här.