Stockholmarnas toa-avfall ska ut på åkern

Publicerad
25 nov 2016, 08:39

Snart ska källsorterat mat- och toalettavfall från hushåll i Stockholms innerstad användas som gödsel på åkermark. Det är ett av målen i projektet Macro som drivs av Stockholms stad med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som en av huvudparterna.
– I framtidens hållbara, attraktiva städer måste man bli bättre på att ta vara på de resurser som finns i restprodukter, säger projektledaren Maria Lennartsson vid Stockholms stads exploateringskontor.

I Macro-projektet ska man starta källsortering av mat- och toalettavfall i Stockholms innerstad.

– Målet att vi år 2025 ska ha cirka 3 000 nya lägenheter utrustade med avfallskvarnar och vakuumtoaletter i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt, säger Maria Lennartsson.

Hon räknar med att projektet ska få stor uppmärksamhet, och att de nya sorterande avloppssystem som nu prövas kommer att spridas vidare till andra kommuner i Sverige.

Macro-projektet finansieras till hälften av Vinnova, och till resterande del av Stockholms stad och 20 medverkande parter (kommuner, byggherrar, VA- och avfallshuvudmän, representanter för jordbruket, teknikleverantörer, branschorganisationer, konsulter, universitet och forskningsinstitut).

Omkring en tredjedel av all växtnäring som används i jordbruket körs in till städer i form av mat. Där försvinner sedan en stor del via soppåsar och toaletter. Stora delar av matavfallet går som blandat hushållsavfall till förbränning och toalettavloppet hamnar i reningsverken, där endast en mindre del av näringsinnehållet i avloppslammet går tillbaka till jordbruket.

Macro (en förkortning för mat i cirkulära, robusta system) är ett treårigt projekt som bland annat bygger på kunskap från tidigare SP-projekt. Toalettavfallet är dessutom guld värt.

– Den växtnäring i form av kväve och fosfor som kommer från svenska toaletter värderas till cirka 600 miljoner kronor per år. Ett källsorterat toalettavfall i snålspolande system gör det möjligt att återföra en kvalitetssäkrad gödselprodukt till jordbruket, säger Ida Sylwan vid SP Enheten för jordbruk och livsmedel.

Sverige har redan lyckats bra med reningseffektiviteten i de konventionella avloppssystemen. Men samtidigt pågår utveckling av källsorterande, vattensnåla toalettavlopp på flera håll i världen – säker vattenförsörjning är ett ökande globalt problem – och Sverige bedöms ha stora möjligheter att utveckla en betydande teknikexport på området.

En tekniklösning är utbyggnaden av en testbädd, som VVS-Forum tidigare skrivit om (Tema Kök mars 2016), och som finansieras av Vinnova i området H+ i Helsingborg där 350 lägenheter utrustas med ett sorterande avloppssystem. Systemet ska stå färdigt 2018.

Läs mer om de planerade avfallslösningarna i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm här.