Logga in

”Vi varnade för svartjobben”

Publicerad
27 sep 2016, 14:53

VVS- och byggbranschen är inte förvånad över att 80 procent av VVS-Forums läsare anser att svartjobben har ökat sen ROT-avdraget sänktes.
– Vi varnade för detta när förslaget blev känt och tyvärr besannas nu våra farhågor, säger Jan Siezing, vd för Installatörsföretagen.

Hela 80 procent av VVS-Forums läsare som svarat på webbenkäten anser att svartjobben har ökat sen ROT-avdraget sänktes till 30 procent. Nästan 13 procent tror inte det och övriga vet inte.

Enkäten visar också att nästan 74 procent tycker att det är rätt att skattesubventionera VVS- och byggtjänster. 17 procent anser inte att staten ska subventionera hantverksjobb. Omkring 80 procent tycker att ROT-avdraget borde höjas till 50 procent igen. Drygt 16 procent anser inte det.

231 personer svarade, hälften av de svarande är entreprenörer och hälften konsumenter.

VVS-Forum har kontaktat de bostadspolitiska talespersonerna för samtliga riksdagspartier (dock endast Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som har svarat) samt ett antal branschföreträdare för en kommentar till enkätresultatet.

 

Branschföreträdare/

Jan Siezing, vd för Installatörsföretagen:

– Vi varnade för detta när förslaget blev känt och tyvärr besannas nu våra farhågor. Det är beklagligt att regeringen inte inser de negativa konsekvenserna och att besparingarna helt uteblir när vita jobb blir svarta.

Björn Wellhagen, näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier:

– Vi är inte förvånade över resultaten i enkätundersökningen. De bekräftar de farhågor vi haft kring vad förändringar av ROT-avdraget skulle innebära. ROT-avdraget är en effektiv åtgärd för att minska efterfrågan och utbud av svarta tjänster. Sänkningen av nivån för kampen mot svartarbete bakåt, det beklagar vi djupt.

Per Jonasson, vd på Kyl & Värmepumpföreningen:

– Vi har ännu inte kunnat se någon större påverkan inom värmepumpbranschen av sänkningen till 30 procent. Ur ett längre perspektiv är vi inom kyl- och värmepumpbranschen dock oroliga för att installationsbranschen som helhet kan komma att drivas mer mot svartjobb. Påverkade av hård konkurrens, men framförallt genom tryck från allmänheten. Det kommer då tyvärr sannolikt spilla över även på våra medlemmar med förfrågningar och ”krav” på arbeten utan kvitton.

– Lika mycket som vi var för ROT-avdraget med 50 procent avdragsmöjlighet, lika mycket motståndare är vi till nuvarande nivåer. Vår absoluta uppfattning är att staten med nuvarande nivå gör en nettoförlust vad gäller intäkter till statskassan. Detta samtidigt som man återetablerar en olycklig affärskultur där svarta jobb ”är okej”.

Johan Lindholm, ordförande i Byggnads:

Johan Lindholm, ordförande i Byggnads

– Jag har läst VVS-Forums undersökning om att svartjobben har ökat på grund av att ROT-avdraget minskat. Jag tycker för det första att det är oerhört allvarligt att det förekommer svartjobb. Det drabbar enskilda individer, företag som vill sköta sig och samhället i stort. Våra politiker måste lägga ännu mer resurser på att förhindra skattesmitning. Jag förutsätter att regeringen följer upp minskningen av ROT-avdraget för att se vilka konsekvenser det får på samhällsekonomin i stort.

– Samtidigt ska vi komma ihåg att minskningen av ROT-avdraget gjordes för att få i gång byggandet av billigare studentbostäder. Nu kommer också signaler om att sänkningen av ROT-avdraget inte har påverkat byggbranschen negativt. I stället är det så att det byggs som aldrig förr och vi i byggbranschen välkomnar alla som vill börja hos oss.

Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på Villaägarnas Riksförbund:

Jakob Eliasson, Villaägarna

– Sänkningen av ROT-avdraget är ett av de mest flagranta löftesbrott vi sett av regeringen Löfven. I valrörelsen försvarade Löfven ROT-avdraget intensivt, men efter valet var det bortglömt. Våra medlemmar är mycket besvikna på detta.

 

 

Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Företagarna:

– Undersökningen visar på just den typen av problem som vi varnade för när förslaget om att ROT-avdraget skulle minskas kom. Vi kan bara hoppas att så många som möjligt fortsätter att köpa vita tjänster och att de seriösa företagen inte blir utsatta för ökad konkurrens från svartarbetare.

 

Politiker/

Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets bostadspolitiska talesperson:

Nooshi Dadgostar (V)

– ROT-avdraget har använts som en temporär subvention för byggtjänster vid lågkonjunkturer för att upprätthålla sysselsättningen. Arbetslösheten är i dag nära noll för hantverkare i byggbranschen. Problemet med nuvarande stöd är att det endast riktas till privatägda bostäder, vilket missgynnar hyresgäster. Statistiken visar att hälften av alla med en årsinkomst över 1 miljon kronor utnyttjar ROT-avdraget. Ju högre inkomst, desto mer utnyttjas ROT-avdraget.

 – Ett permanent ROT-avdrag har visat sig bli enormt kostsamt och prisdrivande. Kapacitetsbristen i byggsektorn är ett av våra största problem för att komma åt bostadsbristen och vi behöver därför i dag noga prioritera var vi lägger våra gemensamma resurser. Vi har därför valt att rikta resurser till nyproduktion av hyresrätter.

Caroline Szyber, Kristdemokraternas bostadspolitiska talesperson:

Caroline Szyber (KD)

– Vi följer självklart frågan, det är oroväckande om vi ser tendenser av att svartjobben ökar. När ROT-avdraget infördes minskade svartjobben, vilket var en viktig del i reformen. Får vi fakta på att svartjobben ökar får vi titta på frågan igen och ta med det när vi prioriterar i budgeten. Sen är det ju inte så att ROT är avskaffat utan nedtrappat. Det är också viktigt att komma ihåg som konsument att man bli utan försäkring om arbetet görs svart.

 

Ewa Thalén Finné, Moderaternas bostadspolitiska talesperson:

– Alliansregeringen införde ROT-avdraget i första hand för att göra svarta tjänster vita. En försämring av ROT-avdraget medför en ökad risk att svartjobben kommer tillbaka, något vi pekade på när regeringen kom med sitt förslag. Risken finns att konkurrenskraften försämras för seriösa företagare, dit vill vi inte tillbaka.

Emma Hult, Miljöpartiets bostadspolitiska talesperson:

Emma Hult (MP).

– ROT-avdraget sänktes den 1 januari 2016, från 50 till 30 procent av arbetskostnaden. Anledningen till detta var att avdraget blivit mycket dyrt för samhället. År 2009 var kostnaden 3,6 miljarder kronor och år 2014 hade den ökat till ca 17 miljarder kronor. Det är pengar som behövs bättre på annat håll, till exempel inom vården och skolan, och för att stimulera byggandet av nya bostäder.

– Från berörda företagare har det kommit många varningar om att minskningen skulle leda till fler svartjobb, men några faktiska belägg för det har jag inte sett. Det är allvarligt om svartjobben ökar och det är viktigt att regeringen också satsar på åtgärder mot skattefusk.