Mer bostadsbyggande i budgeten

Publicerad 20 sep 2016, 10:58

BUDGET 2017. Nu är regeringens budget presenterad. I den finns satsningar på järnväg och infrastruktur men också flera åtgärder som ska minska bostadsbristen. De flesta av nyheterna för byggbranschen har redan presenterats.

Det ska bli enklare att bygga, menar regeringen. Boverkets byggregler ska ses över för att modernisera och förenkla regelverket. Det ska också främja konkurrensen och ett långsiktigt hållbart byggande.

Länsstyrelserna ska också få större resurser för effektivare handläggning och rådgivning kring plan- och bygglovsärenden.

Sedan tidigare har regeringen aviserat investeringsstöd för byggande av hyresrätter med rimliga hyror. Nu föreslås att en särskild utredare ska se över systemet med kreditgarantier för bostadsbyggande. Frågan om hur ett system för statliga topplån för nyproduktion av hyresrätter och studentlägenheter kan utformas ska ingå i utredningen.

Regeringen avser också att kartlägga och vid behov lägga fram förslag som förstärker kommunernas möjligheter att säkerställa att befintliga byggrätter bebyggs i enlighet med gällande detaljplaner.

Som VVS-Forum skrivit om tidigare finns två samordnare som ska se över behovet av åtgärder för att säkerställa att det finns tillräckligt med arbetskraft inom byggbranschen för att bostadsbyggandet ska kunna fortsätta öka. Samordnarna ska följa upp pågående insatser och, om det finns behov, föreslå åtgärder för både statliga och kommunala aktörer samt för byggbranschens olika parter.

Reglerna för uppskov med kapitalvinst vid försäljning av privatbostad ska förändras. I ett kommande förslag ska taket för uppskovsbeloppet slopas under en fyraårsperiod. Dessutom ändras metoden för beräkning av uppskovsbeloppets storlek vid förvärv av billigare bostad ändras.

Regeringen anser att solel ska främjas och det ska undersökas om el som produceras och används bakom en och samma anslutningspunkt kan få skattelättnader.

På utbildningssidan har regeringen inlett ett nytt kunskapslyft. Fullt utbyggd ska det omfatta cirka 70 000 utbildningsplatser inom bland annat yrkesvux, lärlingsvux, högskola och yrkeshögskola.

 

Några siffror från budgetförslaget

”Samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet” ­ får totalt drygt 6,5 miljarder kronor:

  • Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer – 1 miljard kronor.
  • Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande – 1,8 miljarder kronor.
  • Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande – 2,7 miljarder kronor.
  • Boverket – cirka 2,5 miljoner kronor.

 

”Utbildning och universitetsforskning” får totalt drygt 72 miljarder kronor:

  • Myndigheten för yrkeshögskolan – 1 miljon kronor.
  • Statligt stöd till vuxenutbildning – 1,4 miljarder kronor.
  • Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning – 2,2 miljarder kronor.
  • Upprustning av skollokaler och utemiljöer – 4,8 miljoner kronor.