Logga in

Förlängd tidsfrist för bly i tappvatten – igen

Publicerad
16 jun 2016, 10:58

Boverket förlänger övergångstiden ännu en gång för allmänna råd om migration av bly till vatten vid tappställen i kök och tvättställ till den 1 juli 2017.
– Det är konstigt resonerat från myndighetshåll, antingen är bly farligt för hälsan eller inte, försiktighetsprincipen borde gälla, säger Magnus Everitt, expert på Installatörsföretagen. 

Boverket införde den 1 juli 2014 ett allmänt råd om bly i tappvatten i Boverkets byggregler (BBR). Rådet innebär att mängden bly i vatten vid tappställen i kök och tvättställ inte bör överstiga vissa angivna värden. När det allmänna rådet infördes angavs en övergångstid på två år till den 1 juli 2016.Därefter kom ett nytt beslut om ytterligare en förlängning till den 1 januari 2017. Nu har Boverket beslutat att än en gång förlänga tidsfristen till den 1 juli 2017.

Beslutet ifrågasätts nu av Installatörsföretagen, som uppmanar medlemsföretagen att läsa byggvarudeklarationerna för att se om produkter innehåller bly.

– Kunderna förutsätter att VVS-företag installerar produkter som inte är farliga. Därför ska företagen göra ett aktivt val. Det är viktigt att medlemsföretagen tar reda på om installationsmaterialet innehåller farliga ämnen, det finns blyfria alternativ. Läs byggvarudeklarationerna noga, uppmanar Magnus Everitt.

IVL Svenska Miljöinstitutet har nyligen, i samarbete med VVS-branschen, tagit fram ett vägledningsdokument för kopparlegeringar som används i kontakt med dricksvatten och som innehåller bly. Vägledningen kan användas som stöd vid produktval eller som underlag för att hantera avvikelser mot miljöbedömningssystemens kriterier. Vägledningen ger underlag för en riskbedömning för mässingsprodukter som kan släppa ifrån sig bly till dricksvatten.

– Branschen välkomnar vägledningsdokumentet, eftersom det finns ett behov av faktaunderlag vid produktval i byggbranschen. Branschen lägger mycket resurser på att fasa ut bly, och med vägledningen kan vi lyfta fram produkter som är tillverkade i dricksvattengodkända legeringar. Vi är också positiva till att vägledningen är tillämplig vid produktval, oavsett vilket miljöbedömningssystem man använder, säger Mårten Sohlman, verksamhetsansvarig på Svensk armaturindustri, i ett pressmeddelande.

Danmark har också senarelagt ikraftträdandet av motsvarande danska regler. Boverket har sedan tidigare en ambition att samordna svenska regler med de regler som gäller i Danmark på detta område.

Branschföreträdarna har framhållit att det ursprungliga remissförslaget att förlänga övergångstiden till den 1 januari 2017 är otillräckligt och önskat en förlängning till den 1 juli 2018. Boverket har nu efter en snabbremiss beslutat att förlänga övergångstiden till den 1 juli 2017.

Boverket har fört diskussioner med företrädare för VVS Företagen, Svensk Armaturindustri och Rörgrossistföreningen samt med de ackrediterade typgodkännandeorganen Kiwa Sverige och SP Sveriges tekniska forskningsinstitut.

Då Boverket år 2014 införde de rekommenderade värdena för bly i det allmänna rådet till avsnitt 6:62 i byggreglerna gjordes det bland annat med hänsyn till barns hälsa. Gränsvärdet för bly i dricksvatten är 10 mikrogram per liter. Förekomsten av bly i livsmedel har betydelse för utvecklingen av hjärnan hos barn och hos foster. Rådet avsåg att bidra till att minska risken för att barn och foster drabbas av neurotoxicitet, en störning i nervsystemet som uppstår efter exponering av till exempel bly.