EU-förslag om kriterier för hormonstörande ämnen

Publicerad 15 jun 2016, 15:14

EU-kommissionen har tagit fram kriterier för identifiering av hormonstörande ämnen i växtskyddsmedel och biocider för att skydda människors hälsa. Det framgår av ett pressmeddelande från kommissionen.

EU-kommissionen uppmanar rådet och EU-parlamentet att anta ett kraftfullt vetenskapligt baserat synsätt i fråga om identifiering av hormonstörande ämnen och att godkänna Världshälsoorganisationens (WHO) definition.

Nu lägger EU-kommissionen fram två utkast till rättsakter med vetenskapliga kriterier som kommer att göra det möjligt att mer exakt identifiera hormonstörande kemiska ämnen i växtskyddsmedel och biocider.

De innehåller förslag till rättsakter (ett för biocidprodukter och ett för växtskyddsmedel), som fastställer kriterier för identifiering av hormonstörande ämnen.

– Hormonstörande ämnen kan få allvarliga konsekvenser för människors hälsa och för miljön och även om många ämnen som innehåller dessa redan är förbjudna i den befintliga lagstiftningen om bekämpningsmedel och biocider måste vi fortsätta att vara vaksamma, säger Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens ordförande, i ett pressmeddelande.

– Kommissionen är fast besluten att se till att både människors hälsa och miljön skyddas på bästa möjliga sätt. Därför lägger vi fram strikta kriterier för hormonstörande ämnen, kriterier som bygger på vetenskapliga rön, och EU blir därigenom först i världen med att ha fastställt sådana vetenskapliga kriterier i sin lagstiftning, påpekar han.

Utvärdering av hormonstörande egenskaper är något som Sveriges Byggindustrier (BI) länge har efterfrågat. Trots att förslaget främst rör växtskyddsmedel och biocider välkomnas det av BI som underlag för fortsatt diskussion.

– Det behövs vetenskapligt grundade kriterier för att vi ska kunna ställa krav vid produkt- och materialval. Nästa steg blir att resultat av utvärderingarna blir tillgängliga i säkerhetsdatablad och annan produktinformation. Viktigt är att haltgränsen för redovisning sätts tillräckligt lågt, säger Marianne Hedberg, miljöexpert på BI, i ett pressmeddelande.

– En svårighet med hormonstörande ämnen är att de påverkar i mycket låga halter. De ingår i styrsystemen hos levande organismer och kan påverka på många olika sätt. Fertilitet, fetma, fosterutveckling samt risk för diabetes och vissa cancerformer kan alla påverkas av exponering för denna typ av ämnen, säger Marianne Hedberg.

VVS-Forum har tidigare skrivit om det hormonstörande ämnen bisfenol A som återfunnits i dricksvatten i relinade tappvattenrör i Sverige.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här.