Statlig miljardbonus för bostadsbyggande

Publicerad 21 apr 2016, 15:59

VÅRBUDGETEN 2016. Den statliga bonusen är på totalt 1,85 miljarder kronor för 2016 och ska stimulera kommuner till ökat bostadsbyggande. Byggbonusen beräknas till 1,8 miljarder kronor för 2017 och därefter 1,3 miljarder kronor årligen.
– Jag är glad att kommuner som anstränger sig för att bygga fler bostäder, och som dessutom tar emot många nyanlända, nu får en bonus från regeringen, säger Per Bolund (MP), som nyligen tillträtt som bostadsminister efter Mehmet Kaplan.

Byggbonusen är en del av budgetpropositionen för 2016, som VVS-Forum tidigare skrivit om, och bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet. Regeringen hänvisar till Boverkets bostadsenkät som bedömer att 183 av landets 290 kommuner har underskott av bostäder.

Kommuner har rätt att söka byggbonus för varje bostad som omfattas av ett startbesked från byggnadsnämnden under en tolvmånadersperiod (1 augusti–31 juli). Bidraget ska vara oberoende av storleken på eller typ av bostad.

Bidraget är uppdelat i två potter där den ena potten på 60 procent av det totala statsbidraget (1,1 miljarder kronor för 2016) går till de bostäder som byggs och som motsvarar ett behov av bostäder hos nyanlända i respektive kommun. Den andra potten består av de resterande 40 procenten (740 miljoner kronor för 2016) och ska gå till de bostäder som byggs utöver behovet hos nyanlända. Med stödet vill regeringen stödja kommunerna i arbetet för ökat bostadsbyggande och minska den allmänna bostadsbristen.

Följande kriterier behöver en kommun uppfylla för att få ta del av byggbonusen:

  • Att kommunen under en tolvmånadersperiod har gett startbesked som möjliggör byggande av minst en bostad.
  • Att det i kommunen finns minst en nyanländ invandrare folkbokförd som fått uppehållstillstånd under en tolvmånadersperiod.
  • Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
  • Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit en ny översiktsplan eller gjort en översyn av planens aktualitet enligt plan- och bygglagen.

Sista ansökningsdag för bidraget är 1 oktober och förordningen föreslås träda i kraft den 15 juni 2016.