Logga in

Var tredje golvbrunn felinstallerad

Publicerad
2 feb 2016, 10:58

Golvbrunnen är den enskilt svagaste punkten i våtrummet och många gånger uppstår fuktskador på grund av att golvbrunnen blivit felmonterad. Det menar försäkringsbolaget Gar-Bo som driver ett arbete som ska minska antalet felaktigt monterade golvbrunnar.

Gar-Bos erfarenheter från kontroller av våtrum och golvbrunnar vid slutbesiktningar av nybyggda småhus har indikerat att många golvbrunnar installeras fel. För att få en klar bild över problemet lät Gar-Bo besiktningsmän 2014 kontrollera drygt 1 000 golvbrunnar och nästan en tredjedel av brunnarna var felaktigt installerade.

My Lundin

– Eftersom golvbrunnen är den plats i våtrummet där de flesta fuktskador uppstår får det inte bli fel när de monteras. Det är viktigt att vi får klart för oss var bristerna finns och att den kunskapen återförs till branschen så att rätt åtgärder kan vidtas, säger My Lundin, projektledare på Gar-Bo Försäkring.

Nu har den första kartläggningen kompletterats med en intervjuundersökning som gjordes hösten 2015.

– Vi har pratat med rörinstallatörer och plattsättare för att fånga upp deras synpunkter, få förklaringar till varför det ser ut som det gör och för att kunna jämföra med den kontroll av golvbrunnar som vi gjort, säger My Lundin.

Intervjun är gjord med åtta plattsättare och fem rörinstallatörer. My Lundin betonar att det är en kvalitativ undersökning.

– Undersökningen är inte så teknisk grundlagd, det var mer att få bekräftelse eller dementi kring våra idéer om varför det blir fel, säger My Lundin, till VVS-Forum.

Enligt Gar-Bo bekräftar intervjuundersökningen i allt väsentligt de fel som golvbrunnskontrollen konstaterat.

– Vi kunde se att det hos hantverkarna finns en medvetenhet om att fel begås, säger My Lundin. De främsta orsakerna till det säger man är stress och okunskap, men även brister i kommunikationen mellan hantverkare samt mellan hantverkare och beställare påverkar negativt.

Problemet med bristande kunskap handlar bland annat om branschreglerna liksom att det ibland saknas förståelse för vikten av att följa dem fullt ut. Flera personer menar att det finns ett behov av uppdaterad kunskap – en viktig uppgift för arbetsgivarna och innebär att de ständigt behöver påminna om vad som faktiskt gäller och att kompetensutveckla de anställda, menar Gar-Bo.

Flera av de fel som noterats beror på att hjälpverktyg inte använts, till exempel skärverktyg för brunnsmanschetter. Ett konkret förslag från intervjuerna är att golvbrunnstillverkare skulle kunna utveckla engångsverktyg som medföljer golvbrunnen. På så sätt finns verktyget nära till hands när jobbet ska göras.

– Det finns önskemål om att det ska vara enkelt annars är det lätt att glömma någonting, säger My Lundin.

Ett konkret förslag från intervjuerna är att golvbrunnstillverkare skulle kunna utveckla engångsverktyg som medföljer golvbrunnen.

Leverantörerna skulle också kunna förbättra monteringsanvisningarna.

– Det upplevs olika för olika golvbrunnar. Jag har själv tittat på monteringsanvisningar och somliga är jättedåliga medan andra är klart bättre, säger My Lundin.

Men My Lundin menar att det finns intresse hos tillverkare att förbättra dessa.

Bemötandet hos grossister och butiker kan också förbättras, menar My Lundin. Det är stor skillnad om golvbrunnen monteras i trä- eller betongbjälklag.

– Man ska inte kunna köpa en golvbrunn utan att någon frågar om var den ska monteras, säger hon.

Gar-Bo ska nu tillsammans med branschen försöka komma tillrätta med problemen. Bland annat har Gar-Bos tekniska råd tagit initiativ till en samverkansgrupp mot fuktskador tillsammans med de större svenska försäkringbolagen. Gruppen har konstaterat att det finns behov av att samla dokumentation kring branschreglerna från BKR, GVK och Säker Vatten. Dessutom bör det tas fram en konsumentguide som beskriver hur våtrum byggs på rätt sätt.