Förlängd tidsfrist för bly i blandare

Publicerad 10 dec 2015, 09:03

Tiden för när de nya, hårdare kraven på minskat läckage av bly från blandare till tappvatten träder i kraft, förlängs med ett halvår fram till den 1 januari 2017. Det föreslår Boverket som nu skickat ut förslaget på remiss.

2014 infördes ett allmänt råd om bly i tappvatten i Boverkets byggregler (BBR, avsnitt 6:62):

  • Mängden upplöst bly i vattnet bör inte överstiga 5 mikrogram vid testning enligt NKB 4, eller 5 mikrogram/liter vid testning av material enligt SS-EN 15664.

Enligt en övergångsbestämmelse skulle det nya gränsvärdet träda i kraft den 1 juli 2016, men nu vill således Boverket att regeln om bly i tappvatten förlängs fram till den 1 januari 2017.

Orsaken är att branschen ska få ”ytterligare tid för att hinna ställa om sin produktion till armaturer vars avgivning av bly inte överskrider det gränsvärde som anges i rådet”, skriver Boverket i sin konsekvensutredning.

Boverket har fört diskussioner med företrädare för VVS-Fabrikanternas Råd, Svensk Armaturindustri och Rörgrossistföreningen samt med de ackrediterade typgodkännandeorganen Kiwa Sverige och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

De ackrediterade organen har i en gemensam tolkning av de nya reglerna nu också satt gränsvärden för urlakning av bly från andra mässingskomponenter, exempelvis ventiler och kopplingar, som används i tappvattensystem. För att få typgodkännande för dessa krävs kontroll enligt andra NKB-metoder.

Förändringen i BBR kräver dessutom att alla typgodkännanden ska förnyas, vilket kan vara enkelt i vissa fall, men komplicerat om det krävs nya laboratorietester av produkterna.

Att nya blandare av mässing släpper i från sig bly har varit känt sen länge. När vattnet står stilla i blandaren går en viss mängd bly över i tappvattnet.

Boverket har utfört marknadskontroll av hur mycket bly som totalt 120 blandare avger till dricksvattnet i blandaren. De 120 blandarna bestod av två exemplar av vardera 30 tvättställsblandare och 30 köksblandare. Fyra av blandarna släppte ut mer bly än det dåvarande gränsvärdet på 20 mikrogram.

Bakgrunden till införande av det nya gränsvärdet för bly i tappvatten är att Europeiska Livsmedelsverket, EFSA har sänkt värdet för bly i barns blod. Bly i dricksvatten har betydelse för utvecklingen av hjärnan hos barn och hos foster.

De nya kraven avser bland annat att bidra till att minska risken för att barn och foster drabbas av neurotoxicitet, en störning i nervsystemet som uppstår efter exponering av exempelvis bly.

Remisstiden löper ut den 9 mars 2016.