Logga in

Här är bästa alternativen till VVC

Publicerad
29 apr 2022, 14:44
| Uppdaterad
4 maj 2022

Fyra alternativ till VVC har testats i en färsk studie på uppdrag av Energimyndigheten.
Ett system visade sig vara energisnålast för nybyggen och två andra bäst lämpade vid renoveringar.

VVS-Forum har tidigare berättat om en bostadsrättsförening i Trångsund utanför Stockholm som hade stora problem med en hög energiförbrukning på 160 kilowattimmar per kvadratmeter, kallvatten som blev varmt och inomhustemperaturer på 30 grader.

En bostadsrättsförening i Trångsund hade stora problem med hög energiförbrukning.
Så fick de stopp på energispillet

Tolv procent av landets flerbostadshus har höga halter av legionella som kan orsaka legionärssjukan, en bidragande orsak är VVC-förluster..
Så undviker du stora VVC-förluster

VVC:n stod för en tredjedel av energianvändningen. Efter att den stängts av har bostadsrättsföreningen sparat 100 000 kilowattimmar per år med ett normalt inneklimat.

Tove Jensen och Peter Nyberg från energikonsulten Aktea Energy har efter önskemål från Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus, BeBo, genomfört en förstudie på alternativa VVC-lösningar.

– Vi tog fram typhus på fem våningar och med 40 lägenheter. Och jämförde fyra olika alternativ till VVC: VVCi (invändig VVC), CVV (cirkulerande tappvarmvatten), 3E Flow (behovsstyrt tomrörsystem) och DVV (decentraliserad tappvarmvattenberedning). Dessutom undersökte vi även ingen VVC alternativt VVC endast i en liten del av byggnaden, säger Peter Nyberg.
Energisnålast vid nyproduktion var 3E Flow-systemet, där placering och storlek av schakt kan planeras i tidigt skede. 3E Flow finns installerad som testanläggning på ett fåtal byggnader i Sverige och är den metod som ger bäst energiprestanda för tappvarmvattensystemet ihop med minimal risk för legionellatillväxt.

– Det finns jättestora möjligheter att bygga nya bostäder med bra och energisnåla varmvattensystem. För renoveringar rekommenderas VVCi alternativt CVV eftersom de är relativt enkla att installera, kostnadseffektiva och har en bra energiprestanda, samtidigt som de vid installation har liten påverkan på de boende, säger Peter Nyberg.

VVC är standard i Sverige sen slutet på 1950-talet, men har visat sig orsaka stort energispill och ökad risk för legionellatillväxt. Därför söker allt fler fastighetsägare alternativa lösningar.

Läs undersökningen här.