Ekobrottsmyndigheten säger nej till regeringens förslag om försämring av ROT-avdraget. Foto: EBM

Tung kritik mot försämring av ROT-avdraget

Publicerad: 20 maj 2015 Text: Eva-Maria Fasth

Ekobrottsmyndigheten och Ekonomistyrningsverket avvisar regeringens förslag om sänkt ROT-avdrag, rapporterade tidningen Elinstallatören nyligen. Och nu visar VVS-Forums genomgång av samtliga remissvar att nästan hälften av remissinstanserna säger nej till regeringsförslaget om att försämra ROT- och RUT-avdragen.

I samband med vårbudgeten i april presenterade finansminister Magdalena Andersson (S) och biträdande finansminister Per Bolund (MP) förslaget om att sänka ROT-avdraget från 50 procent till 30 procent från årsskiftet. Det maximala RUT-avdraget halveras till 25 000 kronor per person under 65 år. För matlagning och poolrengöring slopas RUT-avdraget helt, enligt regeringsförslaget.

”Det finns även skäl att begränsa ROT-avdragets omfattning”, enligt Finansdepartementets promemoria.

Men av de 34 remissvar som kommit in till Finansdepartementet avstyrker 15 remissinstanser hela förslaget och 8 remissvar är kritiska på en eller flera punkter, visar VVS-Forums genomgång. Som Elinstallatören nyligen skrivit om finns två riktigt tunga remissinstanser, Ekobrottsmyndigheten och Ekonomistyrningsverket, som är skarpt kritiska till regeringsförslaget. Ekobrottsmyndigheten menar att Finansdepartementet bara diskuterar kostnaderna, utan att ta upp intäkterna från ROT-avdraget.

Så här skriver Ekobrottsmyndigheten i sitt remissvar:

”Av utredningens konsekvensanalys framkommer att svartarbete troligtvis kommer att öka. Detta innebär i sin tur att skatteintäkter kommer att bortfalla i den mån vita arbeten blir svarta eller inte utförs alls. Ekobrottsmyndighetens uppfattning är att hänsyn måste tas till förändringar på såväl intäkts- som kostnadssidan. Av utredningen framgår inte om man tagit hänsyn till bortfallande skatteintäkter i sin konsekvensanalys eller om endast minskade kostnader för ROT- och RUT-avdrag ingår.”

Ekonomistyrningsverket menar i sitt remissvar att skattereduktionen för ROT-arbeten 2014 uppgick till 16,9 miljarder kronor, medan de direkta skatterna kopplade till produktionen beräknas till 14,6 miljarder kronor.

”Om man även beaktar den framtida skatten på den kapitalvinst som uppstår till följd av den värdehöjande produktionen, uppgår skatteintäkterna till 22,1 miljarder kronor”, skriver Ekonomistyrningsverket. Om beräkningarna stämmer innebär det att ROT-avdragen går med vinst och genererar 5,2 miljarder kronor till statskassan på ett år.

Detta står i skarp kontrast till regeringens beräkningar, där förändringarna av ROT-avdraget beräknas öka skatteintäkterna med cirka 6 miljarder kronor under 2016. Enligt vice finansminister Per Bolund har ROT-avdraget en ”försumbar effekt på svartarbeten” och en självfinansieringsgrad på bara tio procent.

Fler nyheter