Foto: iStock

Ställ certifieringskrav på energiberäknare

INSÄNT Vi bygger allt energisnålare flerbostadshus. Dessa blir allt mer komplexa och svåra att beräkna. Felaktiga resultat av energiberäkningar kan få allvarliga juridiska konsekvenser med krav på skadestånd från beställaren när energianvändningen överstiger ”utlovade” värden. Entreprenörer är ofta helt i händerna på konsulter som gör dessa energiberäkningar. Certifieringskrav borde därför ställas på dessa konsulter. Det menar Johnny Kellner, energi- och klimatstrateg.

Den 1 januari 2021 träder EU-direktivet NNE (Nära nollenergibyggnader) i kraft och kommer då att införas i Boverkets byggregler. Den boendes beteendevanor och byggnaders utformning förändras emellertid inte av att ett EU-direktiv införs.

Beteendefaktorer och sekundärenergi får därför en allt större påverkan på energibalansen vilket ökar komplexiteten. Att beräkna energianvändningen blir både svårare och känsligare och kräver en bred erfarenhet och kompetens av konsulten som ofta saknas.

Flera faktorer måste beaktas

För att bedöma ett flerbostadshus totala specifika energianvändning måste faktorer beaktas som tidigare inte har haft någon större påverkan. Detta blir särskilt viktigt om det exempelvis är överrepresentation av en viss typ av lägenheter i byggnaden, som stora eller små lägenheter.

Ur energisynpunkt är det därför väsentligt att ta hänsyn till lägenhetsfördelningen vid energiberäkningarna.

Cirka 70 procent av hushållselen avges som värme till lägenheten. En allt mer el-effektiv belysning, apparater och el till vitvaror minskar tillförd värme från elen vilket ökar värmebehovet för ppvärmning.

Årsmedelanvändningen av hushållsel per kvadratmeter bostadsarea (BOA) är störst i ett rum och kök, och i minskande ordning följt av två, tre och fyra rum och kök. För fyrarummare är hushållselen lägre per kvadratmeter BOA än för ett rum och kök. Förhållandena är i stort identiska när det gäller tappvarmvatten, vilket visar att en byggnad med smålägenheter har svårare att klara byggreglerna jämfört med en byggnad med stora lägenheter.

Loftgångshus har svårare att klara kraven genom att förhållandet mellan BOA och Atemp (uppvärmd area över 10 °C) blir mindre. Även VVC-förluster och vädring är faktorer som man tidigare inte tagit någon större hänsyn till, fast de har en stor påverkan. Beräkning av köldbryggor är nödvändig i stället för programvarornas schabloner.

Årstiderna har betydelse

Årstiderna får också en större betydelse. Hushållsel och tappvarmvatten varierar med årstiden och är inte jämnt fördelade under årets månader. Hushållselsanvändningen under januari är 15–20 procent högre än årsmedelanvändningen. Under juni är den cirka 15 procent lägre än årsmedelförbrukningen, se tabell 1. Detta är inte överraskande eftersom elbehovet till belysning är lägre under sommaren.

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

1,25

1,22

1,15

1,00

0,88

0,78

0,73

0,75

0,83

1,00

1,17

1,25

Tabell 1. Månadsvis viktfördelning av hushållsel. Källa Feby

När det gäller tappvarmvatten är det också skillnad under året. Främst beror detta på att inkommande kallvatten är varmare under sommarhalvåret än under vintern, vilket ger högre energianvändning under uppvärmningssäsongen, se tabell 2. Det är därför olämpligt att, som tidigare var brukligt, fördela hushållsel och tappvarmvatten jämt över årets månader.

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

1,13

1,16

1,13

1,09

0,89

0,84

0,71

0,74

0,94

1,09

1,13

1,15

Tabell 2. Månadsvis viktfördelning av tappvarmvatten. Källa: Stefan Aronsson, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.

Certifiering måste krävas för personer som ska utföra energiberäkningar Komplexiteten för nya energieffektiva flerbostadshus med FTX-system (från- och tilluftssystem med värmeåtervinning) kan i dag jämföras med mindre kontorshus. Goda erfarenheter kring siffrors rimlighet och storlek är nödvändiga hos konsulterna. Det är därför nödvändigt att införa ett officiellt certifieringskrav för de som ska utföra energiberäkningar.

Det går inte att, som nu ofta förekommer, anförtro detta till oerfarna, nyexaminerade ingenjörer eller till andra med liten erfarenhet av energibalanser av flerbostadshus.

Felaktiga energiberäkningar kan innebära komplicerade juridiska processer och medföra skadeståndskrav från byggherren om utlovad energianvändning inte uppfylls. Byggmarknadens parter har förstått allvaret i detta och har gemensamt genom Sveby (Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader) tagit fram ett avtalsdokument Energiavtal 12, som reglerar detta, dokumentet kan hämtas gratis under www.sveby.org.

Johnny Kellner, energi- och klimatstrategJohnny Kellner Foto: Jan Fredriksson