Foto: iStock

”Ett hus ska stå i mer än 100 år – därför fasar vi ut koppar”

Svanen och Byggvarubedömningen vill fasa ut koppar som byggmaterial. Det är ett material som inte har någon plats i en cirkulär ekonomi, kopparhalterna i avloppsreningsverkens rötslam måste minska, skriver Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige, och Jonny Hellman, vd Byggvarubedömningen.

Våra barnbarn ärver det som vår generation byggt upp. Därför tycker vi att det är viktigt att ersätta de material som inte är långsiktigt hållbara med andra. Vi kan inte vara nog försiktiga, inte nog ambitiösa när vi ska bidra till en cirkulär ekonomi. För de långsiktigt hållbara materialen finns. Liksom viljan att bygga hållbart. Vi ser ett stort intresse från såväl byggbransch som beställare och konsumenter.

"Dagens kopparhalter till reningsverken minskar alltså möjligheterna till en hållbar cirkulär ekonomi."

Ett av de material som vi anser problematiska i byggnader är koppar. 75 procent av den koppar som kommer in till reningsverken har sitt ursprung från VVS-installationer i fastigheter. Konsekvensen är att den mull- och näringsrika restprodukt som reningsverken producerar, och som kan användas på åkermark som gödning, i många fall har för höga halter av koppar. Dagens kopparhalter till reningsverken minskar alltså möjligheterna till en hållbar cirkulär ekonomi. Redan vid måttligt förhöjda halter kan koppar ge upphov till skadliga effekter på mark- och vattenorganismer.

Byggvarudeklaration för installationsprodukter

Scandinavian Copper Development Association (SCDA) förfasar sig över att Svanen och Byggvarubedömningen (BVB) går längre än myndigheterna, som inte förbjuder koppar i byggnation. Det stämmer. Svanens kriterier och BVB:s bedömningar är för de företag som vill ligga i framkant, de som vill fasa ut material som inte har en plats i en cirkulär ekonomi eller som kan innebära risker på lite längre sikt. Ett hus ska stå i mer än 100 år.

SCDA hävdar att Miljömärkning Sverige styrs av licensintäkter och är partiska. Det stämmer inte. Miljömärkning Sverige har inget bransch- och vinstintresse. Svanen är Nordens officiella miljömärkning och Miljömärkning Sverige arbetar på regeringens uppdrag för att vägleda konsumenter till bra val för miljö och hälsa. Vi är opartiska då en tredje part, den nordiska miljömärkningsnämnden, fastställer de kriterier som arbetats fram under ett öppet remissförfarande. Tredjepartscertifiering, livscykelperspektiv och en ständigt pågående skärpning av kraven gör oss till en av de tuffaste miljömärkningarna i världen (Typ 1 miljömärkning, ISO 14024).

Hållbar teknik i Vallastaden

Byggvarubedömningen (BVB) är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som består av stora aktörer på bygg-, fastighets och anläggningsmarknaden. BVB bedömer och därefter tillhandahåller information om miljöbedömda varor samt främjar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.

Kopparbranschens företrädare påstår att Miljömärkning Sverige och Byggvarubedömningen fasar ut koppar i rör och yttre fasad utan vetenskaplig grund. Det stämmer inte. Vi baserar vårt ställningstagande på studier som visar att kopparhalterna i avloppsreningsverkens rötslam måste minska på sikt för att full fosforgiva ska kunna spridas på åkermark. Vi kan också konstatera att skärpta gränsvärden för full fosforgiva redan föreslagits av Naturvårdsverket.1) Så de företag som ställer om redan i dag ligger steget före. Vad gäller risker för människa och miljö, så bedömer forskare att anrikningen av koppar i matjord över 25 år är relativt låg, medan den på 100 års sikt kan bli mer påtaglig.2)

Svårt förbjuda oljepannor i Sverige

Kopparbranschens företrädare menar att kopparmängderna till reningsverken minskar. Fel, det är tvärtom. De senaste tio åren har de snarare ökat.3) Slutligen så hävdas att det råder kopparbrist i åkermark. Det stämmer heller inte. Bara några få procent av den mark som är lämplig för jordbruk med gödsel från reningsverk, har kopparbrist.4)

Dagens kopparhalter i slammet kan vara ett hinder för ett effektivt kretslopp av näring mellan stad och land. En sådan bromskloss för en cirkulär ekonomi vill vi inte att våra barn och barnbarn ska ärva.

Jonny Hellman Ragnar Unge
Jonny Hellman,
vd Byggvarubedömningen
Ragnar Unge,
vd Miljömärkning Sverige

 

1) Naturvårdsverkets föreslår skärpta gränsvärden och skriver i regeringsuppdrag ”Hållbar återföring av fosfor, rapport 6580” att ”Kopparhalterna måste minska från dagens 300 g/ha/år till 250 g/ha/år för år 2030. Eftersom 75 procent av den koppar som finns i slammet härrör från VVS-installationerna inne i fastigheterna så är blir det närmast omöjligt för många reningsverk att klara dagens och morgondagens krav om koppar fortsätter att användas i samma utsträckning i framtiden.  Detta problem accentueras av att fosformängderna in till reningsverken de sista 20 åren långsamt sjunkit pga utfasningen av total fosfor från disk- och tvättmedel. Lägre fosforhalt i slammet innebär behov av att lägga en större slamgiva för att nå upp till lantbrukakarens krav på 22 kg P/ha/år. Större slamgiva fordrar en ännu lägre kopparhalt i slammet. 

Debatt